Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact of the Euro adoption on the economy of Slovakia
Written by (author): Ing. Andrea Olešová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Walter Pokorný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv zavedenia eura na hospodárstvo Slovenskej republiky. V nadväznosti na hlavný cieľ sme si určili viacero čiastkových cieľov. Prvý čiastkový cieľ spočíval vo vyhľadaní a naštudovaní odbornej literatúry. Výsledkom splnenia tohto cieľa bolo skoncipovanie teoretickej časti práce. Druhým čiastkovým cieľom bola komparácia makroekonomických ukazovateľov SR a ČR. Vybrané ukazovatele ako HDP, inflácia, nezamestnanosť a zahraničný obchod boli vybrané vďaka doteraz publikovaným štúdiám. Posledný cieľ bol vytýčený za účelom stanovenia dopadu eura na obyvateľstvo, podniky a verejný sektor SR. Prínos práce spočíval v určení dopadu eura na našu ekonomiku. Zistili sme, že najviac ovplyvnilo zavedenie eura zahraničný obchod. Značný nárast exportu spôsobil, že Slovensko dosiahlo v roku 2012 najvyššie aktívne saldo zahraničného obchodu vo svojej histórii. Zavedenie novej meny v najväčšej miere ovplyvnilo podnikateľskú sféru. Došlo nielen k zjednodušeniu podnikania, odstráneniu volatility výmenného kurzu, ale aj k prílevu zahraničných investícií.
Key words:euro, vplyv eura, slovenské hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited