Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysys of price relationship between production and sale of milk in Slovakia
Written by (author): Ing. Silvia Práznovská
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Brančík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM MLIEKA NA SLOVENSKU
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať cenové vzťahy medzi výrobou a predajom mlieka na Slovensku. Práca pozostáva z niekoľkých častí. V prvej časti bakalárskej práce sme v krátkosti zhrnuli súčasný stav riešenej problematiky na Slovensku. Taktiež problematika trhu, fungovania trhového mechanizmu a jeho zložiek. Dôležitú časť teoretickej práce tvorí popísanie teoretických názorov autorov ohľadne problematiky cien, menovej politiky, rôznych typov cien, jej tvorby cenového prenosu. Pre potreby bakalárskej práce je žiaduce charakterizovať cenovú maržu, výpočty koeficientov elasticity cenovej transmisie a regresnú analýzu. Touto problematikou sa zaoberáme v druhej časti práce. Vo vlastnej práci charakterizujeme výrobu mlieka a dva hlavné produkty, ktoré sú z neho vyrábané, a to mlieko polotučné a plnotučné. Pomocou výpočtu cenovej marži sme zistili podiel prvovýrobcu a marže na spotrebiteľskej cene jednotlivých druhov mliek. Napríklad roku 2014 výrobná cena polotučného mlieka predstavovala 59,39%, podiel spracovávateľskej marže bol 1,54% a obchody si pripočítali maržu vo výške 22,41%. V tom istom roku sme zistili cenovú elasticitu vo výške 0,6679, čo znamená, ţe ak sa výrobná cena zvýši o jednu jednotku, spotrebiteľská cena vzrastie o 0,6679 jednotiek. Rovnaký postup sme vyúsţili aj pri analyzovaní cenových vzťahov plnotučného mlieka. Tu sme v tom istom roku zaznamenali výrazný rozdiel pomerov jednotlivých cien na spotrebiteľskej cene. Výrobná cena predstavovala v roku 2014 len 29,46%, obchodná marža iba 0,76% a obchodná marža aţ 53,11%. Zmena výrobnej ceny o jednu jednotku spôsobí zvýšenie spotrebiteľskej ceny o 1,016 jednotiek. Výsledným zistením je, že ceny poľnohospodárskych komodít sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ako napríklad faktory biologické alebo ekonomické. Touto prácou boli vysvetlené vzťahy medzi výrobnými a spotrebiteľskými cenami vo vertikále kravského mlieka na Slovensku.
Key words:analýza, kravské mlieko, spotrebiteľ, cena, výrobca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited