Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of development at the soil market
Written by (author): Ing. Martin Hladký
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vývoja na trhu s pôdou
Summary:Cieľom bakalárskej práce bude zanalyzovať jednotlivé ponuky pôd z Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej iba register) a vedieť odôvodnene a na mnohých príkladoch poukázať na rozdielnosť obstarávacej ceny, ktorú v konečnom dôsledku ovplyvňuje mnoho faktorov. Práca je rozdelená na štyri časti. V úvodnej sa zameriame na teoretickú časť, kde si vysvetlíme základné charakteristiky potrebné na pochopenie danej problematiky. V druhej si vytýčime ciele, ktoré budú objektom skúmania. V metodickej časti popíšeme postup, ktorý budeme v danej práci aplikovať. Štvrtá časť bude pozostávať z premenných, ktoré budú výsledkom rozsiahleho výskumu a z interpretácií zachytenými z databázy Registra.
Key words:analýza, pôda, cena poľnohospodárskej pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited