Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biofuel Production Influence on the Agrarian Trade
Written by (author): Ing. Ingrida Ficzová
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Molnár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv výroby biopalív na štruktúru agrárneho obchodu
Summary:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzťahu medzi výrobou biopalív a zmenami v štruktúre zahraničného obchodu s agrárnymi komoditami. Cieľom bakalárskej práce ,,Vplyv výroby biopalív na štruktúru agrárneho obchodu bolo vyhodnotiť vplyv rastúcej podpory produkcie biopalív na stav obchodnej bilancie SR. Teoretická časť práce je rozdelená do 4 kapitol. Prvá a druhá kapitola sa venuje charakteristike medzinárodného obchodu, zahraničného a agrárneho obchodu. V tretej kapitole sa venujeme charakteristike biopalív a možnostiam ich výroby. Jej podkapitoly sa venujú trom generáciám biopalív a v poslednej kapitole sa venujeme politickým nástrojom Slovenskej republiky vo vzťahu k biopalivám. V rámci literárneho prehľadu uvádzame prehľad jednotlivých empirických štúdií, ktoré sa venujú vplyvu produkcie biopalív na štruktúru agrárneho obchodu. Narastajúcou výrobou biopalív v poslednom desaťročí sa potvrdil ich vplyv na štruktúru agrárneho obchodu a to tak, že napriek komparatívnym výhodám energetických plodín na Slovensku sa export daných komodít bude udržovať na konštantnej úrovni, keďže sa budú stále vo väčšej miere spracovávať na energetické účely.
Key words:agrárny obchod, biopalivá, štruktúra agrárneho obchodu, bilancia vybraných poľnohospodárskych komodít, RCA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited