Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of biofuel production on the structure of agrarian trade
Written by (author): Ing. Róbert Bors
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv výroby biopalív na štruktúru agrárneho obchodu
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza vplyvov produkcie biopalív na štruktúru agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť sa venuje problematike biopalív a obsahuje teoretické poznatky. Druhá a tretia časť je orientovaná na hlavné a čiastkové ciele, a metódy, ktoré boli použité na dosiahnutie týchto cieľov. Posledná časť práce sa venuje analýze vývoja ukazovateľov vybraných agrárnych komodít a analýze vývoja produkcie biopalív za obdobie od roku 2007 až do roku 2016. Pomocou štatistickej metódy regresnej a korelačnej analýzy skúma tesnosť vzťahu medzi vybranými ukazovateľmi a komparáciou porovnáva vývoj týchto ukazovateľov, s cieľom získania ich spoločných alebo odlišných vlastností. Následne sa práca venuje vyhodnoteniu výsledkov jednotlivých analýz a poskytuje stanovisko k definovanému cieľu.
Key words:biopalivá, biomasa, bioetanol, bionafta, agrárny obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited