Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Impacts of production on surface water pollution on selected company
Written by (author): Bc. Katarína Tomčalová
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Anton Gažovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dopady výroby na znečistenie povrchových vôd na vybraný podnik
Summary:Naša bakalárska práca zahŕňa skúmanie množstva odpadovej vody vypustenej do rieky Váh a jej samotné znečistenie. Mesto Hlohovec považujeme za priemyselné mesto, kde na brehoch rieky Váh stojí niekoľko veľkopriemyselných tovární, a práve na čistenie ale aj na opätovné vrátenie vody z čistiarne odpadových vôd do rieky Váh, je kladený veľmi veľký dôraz, ako aj na samotnú kontrolu vôd a hodnotenie kvality vôd. Práca sa skladá z dvoch častí, a to teoretickej a praktickej časti. V prvej časti sme sa venovali definícii vody, jej ochrany a samotných nástrojov používaných na jej ochranu. V druhej časti sme zhodnotili cieľ práce a metodiku použitú pri následnej analýze vstupných údajov taktiež sme sledovali množstvo odpadovej vody za obdobie piatich rokov, ktorá priteká do podnikovej čistiarne odpadových vôd, a ktoré následne odteká po vyčistení do rieky Váh. Výsledky bakalárskej práce poukazujú, že podnik je samostatný v oblasti čistenia svojej odpadovej vody a efektivita čistenia je dostačujúca.
Key words:životné prostredie, kvalita vody, odpadová voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited