Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Role of Competition in the Food Supply Chain on Agricultural Commodity Markets
Written by (author): Ing. Lucia Vargová, PhD.
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úloha súťaže v potravinovom reťazci na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami
Summary:Úloha súťaže na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami sa v posledných rokoch stala čoraz významnejšou témou, s čím vzniká viac otázok v súvislosti so správnym fungovaním potravinového dodávateľského reťazca. Vertikálne vzťahy tvoria dôležitý koncept z hľadiska efektivity a spravodlivej súťaže s výrobcami na jednej strane a spotrebiteľmi na druhej strane tohto reťazca. Preto bolo primárnym cieľom dizertačnej práce preskúmanie úlohy súťaže v potravinovom dodávateľskom reťazci. Prvú časť práce tvorí podrobný prehľad štruktúry a formy súťaže na trhu, so špecializáciou na vertikálne vzťahy v sektore mlieka. Druhá časť nadväzuje na preskúmanie vplyvu vertikálnych prepojení prostredníctvom prenosu cien, ktorý je považovaný za jeden z ukazovateľov účinnosti a funkčnosti trhu. Tu boli využité rôzne formy modelovania časových radov s cieľom kvantifikovať povahu, rýchlosť a rozsah úpravy cien v počas rokov 2004 - 2018. V tretej časti sme pozornosť zamerali na posúdenie stavu a podmienok súťaže v poľnohospodárskych podnikoch so živočíšnou výrobou v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Údaje boli získané z dotazníkového prieskumu realizovaného prostredníctvom osobných rozhovorov. Cieľom bolo potvrdiť prítomnosť nekalých obchodných praktík v zmluvných vzťahoch medzi výrobcami a nákupcami mlieka. Výsledky naznačujú pomerne častý výskyt, pričom u 87% respondentov sa preukázala prítomnosť aspoň jednej z týchto praktík.
Key words:potravinovo dodávateľský reťazec, hospodárska súťaž, cenová transmisia, prieskum mliečnych fariem, nekalé obchodné praktiky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited