Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Behavioral analysis of consumer behavior
Written by (author): Ing. Martin Kodrík
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
Summary:Cieľom diplomovej práce bola behaviorálna analýza spotrebiteľského správania a otestovanie vybraných teórií z daného odboru na vzorke ľudí. Pri experimentoch sme sa opierali o výsledky odborných publikácií na základe, ktorých sme si chceli overiť platnosť vplyvu rôznych efektov na nákupné správanie spotrebiteľov. Experimenty boli vykonávané v teréne, osobným rozhovorom s respondentmi, z dôvodu získania objektívnych údajov. Nášho experimentu sa zúčastnilo spolu 100 respondentov. Experimenty sme upravili v závislosti od pohlavia. Naším hlavným cieľom bolo overenie či ľudia budú konať iracionálne, ako tvrdia autori štúdií z behaviorálnej ekonómie, ktorými sme sa pre naše experimenty inšpirovali. Naše výsledky sme tiež, porovnávali s experimentami, ktoré už v minulosti vykonali daní autori. Na základe čiastkových výsledkov z našich experimentov sa nám potvrdila platnosť ich tvrdení a naši respondenti väčšinou konali tiež iracionálne a často bez ohľadu na ich pohlavie či dosiahnuté vzdelanie. Týmto môžeme skonštatovať skutočnosť, že malými postrčeniami v podobe určitých informácii o danom produkte môže do značnej miery ovplyvniť rozhodovanie zákazníka a odbúrať, tak aj záporný faktor neistoty.
Key words: spotrebiteľ , behaviorálna ekonómia, experiment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited