Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the Determinants of Business Performance
Written by (author): Bc. Kristína Kollárová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Alena Kováčová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza determinantov výkonnosti podniku
Summary:Cieľom práce je aplikovať finančno-ekonomické a štatistické metódy a poznatky na posúdenie výkonnosti a vplyvu vybraných ukazovateľov na výkonnosť podniku. Celá práca je rozdelená do šiestich kapitol. Teoretická časť je zameraná na stručný vývoj v hodnotení výkonnosti podniku, druhy metód hodnotenia výkonnosti, z ktorých sa podrobnejšie zamerala na obratový cyklus peňazí a metódy regresnej a korelačnej analýzy, pričom sme využili poznatky od viacerých autorov. V druhej kapitole je definovaný hlavný cieľ, ktorý je rozpracovaný na špecifické ciele práce. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce, v rámci ktorej sú popísané metódy a postupy použité vo výsledkoch práce za účelom dosiahnutia stanovených cieľov. Z finančno-ekonomickej analýzy sme využili ukazovatele aktivity, ukazovateľ obehového pomeru a zadlženosti, ku ktorým sme pridali ukazovateľ rastu tržieb. Z korelačnej analýzy sme aplikovali postup na výsledné zobrazenie ukazovateľov do korelačnej matice. V regresnej analýze sme uplatnili viacnásobné regresné modely. Praktická časť je aplikovaná na spoločnosť XY s hodnotením mesačných údajov za obdobie šiestich rokov. Najdôležitejšia kapitola nazvaná Výsledky práce sa zaoberá vymedzením determinantov výkonnosti podniku ako aj ich vplyvom na ziskovosť (výkonnosť) podniku. Piata kapitola obsahuje komparáciu výsledkov dosiahnutých v spoločnosti XY s podobnými zahraničnými štúdiami. Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v závere bakalárskej práce. Po uskutočnení analýzy sa nám podarilo splniť stanovené ciele.
Key words:pracovný kapitál, regresná a korelačná analýza, výkonnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited