Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identifikační číslo: 1489
Univerzitní e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít
Autor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Pracoviště: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít
Abstrakt:Predkladaná práca poskytuje prehľad širokého spektra literárnych zdrojov zameraných na biopalivá s akcentom na otázky vplyvu politík na trhy biopalív a trhy poľnohospodárskych komodít. V našej práci využijeme aparát ekonometrickej analýzy časových radov, pomocou ktorých sa pokúsime odpovedať na otázky: ktoré krajiny determinujú ceny biopalív (etanol, bionafta), ktoré politiky v oblasti biopalív (mandáty, oslobodenie od dane alebo daňové úľavy) určujú ceny biopalív na svetových trhoch a aký je vzťah medzi cenami biopalív, fosílnych palív a cenami poľnohospodárskych komodít. Práca je logicky členená do piatich hlavných častí. Prvá časť pojednáva všeobecne o biopalivách a situácií na trhu s biopalivami. V druhej rozsiahlej časti sa venujeme popisu politických nástrojov na podporu biopalív doma i v zahraničí. V tretej kapitole objasňujeme ekonometrické súvislosti analýzy vplyvov jednotlivých politík na tvorbu cien biopalív, ktoré sú riešené v štvrtej kapitole a vzťah medzi cenami palív a poľnohospodárskych komodít, ktorý je rozpracovaný v kapitole piatej. V poslednej kapitole práca prináša závery z uskutočnených analýz.
Klíčová slova:biopalivá, politiky, potraviny

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně