Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
 

Contacts
     
Graduate          Final thesis     
Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
The impacts of policies on biofuel markets and agricultural markets
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít
Summary:
Predkladaná práca poskytuje prehľad širokého spektra literárnych zdrojov zameraných na biopalivá s akcentom na otázky vplyvu politík na trhy biopalív a trhy poľnohospodárskych komodít. V našej práci využijeme aparát ekonometrickej analýzy časových radov, pomocou ktorých sa pokúsime odpovedať na otázky: ktoré krajiny determinujú ceny biopalív (etanol, bionafta), ktoré politiky v oblasti biopalív (mandáty, oslobodenie od dane alebo daňové úľavy) určujú ceny biopalív na svetových trhoch a aký je vzťah medzi cenami biopalív, fosílnych palív a cenami poľnohospodárskych komodít. Práca je logicky členená do piatich hlavných častí. Prvá časť pojednáva všeobecne o biopalivách a situácií na trhu s biopalivami. V druhej rozsiahlej časti sa venujeme popisu politických nástrojov na podporu biopalív doma i v zahraničí. V tretej kapitole objasňujeme ekonometrické súvislosti analýzy vplyvov jednotlivých politík na tvorbu cien biopalív, ktoré sú riešené v štvrtej kapitole a vzťah medzi cenami palív a poľnohospodárskych komodít, ktorý je rozpracovaný v kapitole piatej. V poslednej kapitole práca prináša závery z uskutočnených analýz.
Key words:
biopalivá, politiky, potraviny

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited