Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1489
Univerzitný e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít
Autor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Pracovisko: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít
Abstrakt:Predkladaná práca poskytuje prehľad širokého spektra literárnych zdrojov zameraných na biopalivá s akcentom na otázky vplyvu politík na trhy biopalív a trhy poľnohospodárskych komodít. V našej práci využijeme aparát ekonometrickej analýzy časových radov, pomocou ktorých sa pokúsime odpovedať na otázky: ktoré krajiny determinujú ceny biopalív (etanol, bionafta), ktoré politiky v oblasti biopalív (mandáty, oslobodenie od dane alebo daňové úľavy) určujú ceny biopalív na svetových trhoch a aký je vzťah medzi cenami biopalív, fosílnych palív a cenami poľnohospodárskych komodít. Práca je logicky členená do piatich hlavných častí. Prvá časť pojednáva všeobecne o biopalivách a situácií na trhu s biopalivami. V druhej rozsiahlej časti sa venujeme popisu politických nástrojov na podporu biopalív doma i v zahraničí. V tretej kapitole objasňujeme ekonometrické súvislosti analýzy vplyvov jednotlivých politík na tvorbu cien biopalív, ktoré sú riešené v štvrtej kapitole a vzťah medzi cenami palív a poľnohospodárskych komodít, ktorý je rozpracovaný v kapitole piatej. V poslednej kapitole práca prináša závery z uskutočnených analýz.
Kľúčové slová:biopalivá, politiky, potraviny

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene