Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate     Lesson     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Lenka Badiková
Určenie erózneho odnosu z poľnohospodárskej pôdy vybraného územia
April 2021
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Baránková
Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav
April 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Brestovská
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území Mojmírovce
April 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Cupal
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. František Cyprich
Hodnotenie zmien využívania obce Podhorany v skúmanom časovom horizonte
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Cyprich
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
May 2015
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Čecho
Digitálny model reliéfu a jeho aplikácie v poľnohospodárstve
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Čecho
Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov reliéfu
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Černák
Hodnotenie zmien využívania vybraného územia v časovom horizonte
April 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Černák
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
May 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Gergič
Drobné sakrálne stavby v k.ú. Leopoldov
April 2021
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Gergič
Využiteľnosť GIS GPS zariadení pri mapovaní z hľadiska dosiahnutej presnosti
May 2019Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Grežo
Bezkontaktné metódy merania skládky TKO
April 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Grežo
Bezkontaktné metódy merania skládky TKO
May 2019Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Habšudová
Kataster nehnuteľností v Slovenskej a v Českej republike
April 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Hanková
Vplyv vybraných interpolačných metód na digitálny model reliéfu
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ing. Elena Homolova
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
April 2021
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Hrudka
Hodnotenie vybraného povodia z hľadiska ohrozenosti vodnou eróziou metódami GIS
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Hrudka
Modelovanie účinnosti protieróznych opatrení v území využitím GIS
April 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Chlpík
Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov reliéfu
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Chlpík
Využitie digitálnych modelov reliéfu v pozemkových úpravách
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Ivanová
Hodnotenie zmien využívania vybraného územia v časovom horizonte
April 2019Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Ivanová
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
May 2017
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anita Kisová
Morfometrická charakteristika vybraného územia využitím metód GIS
May 2016Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anita Kisová
Vplyv morfometrických parametrov pri modelovaní hydrologických procesov
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Kočica, PhD.
Digitálny model reliéfu a možnosti jeho tvorby
June 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Kojda
Miestny územný systém ekologickej stability pre potreby pozemkových úprav
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jakub Kosák
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kraslan
Hodnotenie interpolačných metód pri tvorbe aplikačných máp v presnom poľnohospodárstve
May 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Kraslan
Tvorba mapových podkladov pre presné poľnohospodárstvo
May 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Slavomíra Kubíková
Hodnotenie interpolačnych metód pre tvorbu georeliéfu
May 2012Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Kurnátová
Tvorba, význam a zhodnotenie abiokomplexov vybraného územia
May 2013Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Kurnátová
Tvorba abiokomplexov prostriedkami GIS
May 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Vavrinec Landczman
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
April 2021
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karolína Lehoťáková
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
April 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karolína Lehoťáková
Využitie morfometrických charakteristík v projektoch pozemkových úprav
May 2017
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Šimon Mego
Zmeny využívania krajiny v časovom horizonte.
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Šimon Mego
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
May 2019
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Mičudová
Využiteľnosť GIS GPS zariadení pri mapovaní z hľadiska dosiahnutej presnosti
May 2015
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Mihalkovič
Modelovanie intenzity vodnej erózie v území v prostredí geografických informačných systémov
May 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miriam Moricová
Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Miriam Moricová
Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Moricová
Určenie ohrozenia krajiny vodnou eróziou
April 2020Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Miriam Moricová
Určenie ohrozenia krajiny vodnou eróziou
April 2020
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katalin Nagyová
Metódy interpolácie geografických dát, ich vhodnosť pre krajinné plánovanie
May 2016
Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Katalin Nagyová
Vodný režim pre podzemné vody vo vybranej lokalite
May 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v katastrálnom území Alekšince
May 2020
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Sádovský
Hodnotenie vybraného povodia z hľadiska ohrozenosti vodnou eróziou
May 2012
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Sádovský
Modelovanie a monitoring vodnej erózie v území s využitim GIS
May 2014
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Sleziak
Aplikačné mapy pre presné poľnohospodárstvo
May 2012
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Slovíková
Využitie morfometrických charakteristík v krajinnom plánoavní.
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Lucia Stančiaková
Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu
April 2020
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lucia Stančiaková
Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu
April 2020
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Szabo
Vytýčenie stavebného objektu elektronickým diaľkomerom - Elta 40R
May 2011Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Šepeľa
Tvorba abiokomplexou prostredkami GIS
August 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Valenta
Vplyv digitálneho modelu reliéfu pre určenie erózneho ohrozenia územia
April 2016Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Valenta
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
May 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Varga
Interpolačné metódy pri tvorbre DMR, ich vhodnosť pre krajinné plánovanie
May 2017Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Varga, PhD.
Modelovanie optimálneho rozmiestnenia protieroznych opatrení v území
May 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Vladovičová
Morfometrické charakteristiky územia pre potreby pozemkových úprav
May 2011
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Vladovičová
Vplyv vstupných údajov do hydrologických a morfometrických analýz územia v prostredí ArcGIS
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress