Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate
     
Lesson     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Applications maps for precision agriculture
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikačné mapy pre presné poľnohospodárstvo
Summary:
Diplomová práca pod názvom: "Aplikačné mapy pre presné poľnohospodárstvo" sa zaoberá problematikou presného poľnohospodárstva, interpolácií a následnej tvorby máp. Práca analyzuje a rozoberá technológiu presného poľnohospodárstva a s tým súvisiace vzťahy medzi presným poľnohospodárstvom (PP) a geografickým informačným systémom (GIS) v spojení s družicovým navigačným systémom (GPS). GIS v posledných rokoch zaznamenali veľký rozvoj a v súčasnej dobe predstavujú široké uplatnenie nových informácií pre poľnohospodársku výrobu. GIS sa v PP využívajú pri tvorbe máp, pričom sa kladie veľký dôraz na vstupné údaje a hustotu bodov, ktoré ovplyvňujú následne kvalitu výsledného modelu. Od nich sú priamo závislé chyby, ktoré ovplyvňujú samotné modelovanie, ale aj ďalšie analýzy. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu máp patrí vhodný výber interpolačnej metódy. V tejto časti sa zároveň nachádza ťažisko mojej práce, kde sa snažím poukázať na niekoľko interpolačných metód. Jednou z najpresnejších metód zberu vstupných dát sú pozemné merania. V dnešnej dobe sa meranie uskutočňuje pomocou prístroja GPS alebo totálnych staníc. Systém GPS je úzko prepojený s GIS a v poľnohospodárskej praxi sa používa najmä na určovanie polohy, v presnom poľnohospodárstve hlavne pri navigácii.
Key words:
Presné poľnohospodárstvo, Geografický informačný systém, Družicový navigačný systém, Interpolácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited