Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     
     
Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Impact of digital terrain model for erosion processes modeling
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
Summary:
Poľnohospodársky vyuţívané pôdy sú najcennejšími druhmi pôd pre ľudstvo. Umoţňujú dopestovanie potravín a plodín na nasýtenie obyvateľstva. Erózia pôdy je najvýznamnejšia forma fyzikálnej deštrukcie pôd na území Slovenskej Republiky. Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred škodlivými účinkami erózie predstavuje jednu z najťaţších a najvýznamnejších úloh, ktoré musia odborníci na poľnohospodárstvo kaţdodenne riešiť. Geografické informačné systémy v dnešnej dobe zaţívajú vďaka pokroku a rozvoju vo výpočtovej technike rozmach, ktorý nám umoţňuje rýchlejšie a omnoho efektívnejšie namodelovať erózne procesy a zároveň aj ochranu proti ich škodlivým účinkom skôr ako tieto účinky nastanú. Cieľom práce je poukázať aj na metódy tvorby digitálneho modelu reliéfu. Pomocou digitálneho modelu reliéfu, eróznych faktorov a všeobecnej rovnice erózneho odnosu pôdy vieme pri rozdielnych spôsoboch a druhoch pestovania plodín namodelovať jej priebeh a určiť mnoţstvo pôdy, ktoré bude znehodnotené eróznym odnosom. Pomocou stupňov eróznej ohrozenosti pôdy vieme záujmové územie zatriediť do jednotlivých tried, ktoré nám ukazujú, na ktorých miestach je samotná erózia najvyššia.
Key words:erózia pôdy, geografické informačné systémy, erózne procesy, digitálny model reliéfu, všeobecná rovnica erózneho odnosu pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited