Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

Contacts
     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation interpolation methods for creating georelief
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie interpolačnych metód pre tvorbu georeliéfu
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou modelovania georeliéfu a posudzovaním presnosti vytvorených digitálnych modelov reliéfu (DMR). Definuje georeliéf ako predmet záujmu človeka z rôznych hľadísk a oblastí jeho činností. V krátkosti sa venuje reprezentáciám povrchu reliéfu ako sú vrstevnice, TIN a GRID. Popisuje úlohu geografických informačných systémov (GIS) pri procese tvorby DMR. Zaoberá sa zdrojmi údajov a vybranými interpolačnými metódami Topo to raster a Spline, ktoré sú v práci použité pri jeho tvorbe na vybraných územiach a zároveň sa venuje možnostiam hodnotenia kvality vygenerovaných modelov. Cieľom práce bolo porovnať presnosť vybraných interpolačných metód vzhľadom ku charakteru územia. Pomocou interpolácií Topo to raster a Spline boli vygenerované DMR na území obce Malé Šarovce, ktorá je charakteristická jednotvárnym, rovinatým reliéfom s nepatrným výškovým členením a na území obce Lomná s výrazne členitým a hornatým reliéfom. Pre hodnotenie presnosti bola vybraná množina päťdesiatich bodov zo vstupného bodového poľa, ktorá bola vynechaná pri tvorbe DMR. Na základe rozdielov hodnôt reálnych nadmorských výšok a nadmorských výšok vytvorených modelov bola posúdená kvalita vytvorených DMR pomocou štatistických metód a vizuálneho porovnania. Ako najpresnejšia sa javila interpolačná metóda Splajn s tenziou, ktorá vykazovala najmenšie odchýlky od reálnych hodnôt najmä na hornatom území.
Key words:
splajn, topo to raster, kvalita DMR, interpolácie, georeliéf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited