Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Affect the quality of the digital elevation model for modeling erosion processes
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
Summary:
Podľa použitých zdrojov a metód pri získavaní vstupných dát do tvorby digitálneho modelu terénu sa výrazne líši presnosť vstupných nadmorských výšok. Sú od nich závislé chyby, ktoré sa prejavia nielen pri modelovaní, ale sa prenášajú i do ďalších analýz. Veľmi vhodnou aplikáciou pre poukázanie kvality digitálneho modelu reliéfu je použitie modelovania eróznej ohrozenosti územia vodnou eróziou. Tieto digitálne modely reliéfu môžeme jednoducho vytvoriť vo viacerých GIS programoch, ktoré na to majú dostatočné nástroje a vedia spracovať určité typy údajov. Takto môžeme vymodelovať veľmi presné digitálne modely reliéfu ktoré môžu realisticky zachytávať tvar krajiny a v niektorých prípadoch môžeme aj nasimulovať procesy ktoré v krajine prebiehajú a prípadne predpovedať akým smerom sa budú rozširovať. Celé to však závisí na kvalite a presnosti dát ktoré použijeme pre tvorbu DMR. Cieľom tejto mojej práce bolo zozbierať teoretické poznatky týkajúce sa problematiky erózie a jej modelovania prostredníctvom GIS a prípadne porovnanie prác, ktoré sa už touto problematikou zaoberali a k akým výsledkom dospeli.
Key words:
erózia pôdy, USLE, všeobecná rovnica straty pôdy, geografické informačné systémy, digitálny model reliéfu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited