Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Graduate
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of selected river basins in terms of vulnerability to water erosion, the methods of GIS
Written by (author): Ing. Martin Hrudka
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie vybraného povodia z hľadiska ohrozenosti vodnou eróziou metódami GIS
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá získaním a spracovaním informácií o prejavoch erózie pôdy a jej vplyvu na pôdu. V ďalšej časti sa práca zaoberá eróznymi faktormi a stanovením určovania intenzity erózie. Taktiež sa v práci zosumarizovali poznatky o hlavných úlohách erózneho výskumu na Slovensku a rozobrali sa vybrané modely eróznych procesov. Najväčšiu pozornosť však venuje USLE a RUSLE, ktoré patria medzi najrozšírenejšie modely eróznych procesov. Posledná časť práce sa zaoberá informáciami o geografických informačných systémoch. Výsledkom práce je prehľad odbornej literatúry a publikácií, ktoré o danej problematike pojednávajú.
Key words:
erózia pôdy, USLE, RUSLE, geografický informačný systém, intenzita erózie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited