Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Use Change the selected area in a given time horizon
Written by (author):
Ing. Michal Černák
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
Summary:
Vplyvom činnosti človeka v krajine dochádza často ku veľmi rýchlym zmenám, ktoré v značnej miere zasahujú do životného cyklu druhov, zvyknutých na svoj určitý životný priestor a pravidelné migrácie. Sídla, ktoré spočiatku predstavovali ostrovčeky civilizácie a útočiská pre človeka sa rozrástli tak, že dnes máme ostrovy prírody v zmenenej, osídlenej, využívanej krajine. V predkladanej práci sme sa venovali práve tejto téme a porovnávali historickú krajinnú štruktúru so štruktúrou súčasnou. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná prevažne na zbieranie a spracovanie teoretických informácií o krajine, o jej štruktúre, tvorbe a o pretváraní krajiny vplyvom mnohých rôznych faktorov. Druhá časť práce je venovaná praktickej časti, ktorá zahŕňa rekognoskáciu terénu, získavanie všetkých možných dostupných informácií a podkladov, či už historických alebo súčasných a v tejto časti je zároveň demonštrované aj využitie metódy modelovania v geografických informačných systémoch, ktorá okrem iného slúži aj na vytvorenie obrazu krajinnej štruktúry. V závere práce je zhrnutie získaných poznatkov a porovnanie zmien, ktoré boli v danom území zistené, v určitom časovom horizonte. K najvýraznejším zmenám podľa výsledkov došlo v zastavanom území obce.
Key words:krajinná štruktúra, geografický informačný systém, tvorba krajiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited