Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

          Lesson
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Creation, Importance and Assessment of Abiocomplexes in the Selected Area
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba, význam a zhodnotenie abiokomplexov vybraného územia
Summary:
Diplomová práca na tému "Tvorba, význam a zhodnotenie abiokomplexov vybraného územia" pojednáva o tvorbe a význame abiokomplexov vo vybranom území pomocou geografických informačných systémov pri tématickom mapovaní zemského povrchu. Pre ďalších študentov je tiež veľmi dobrým podkladom a návodom pre získanie jednotlivých máp a následne mapy abiokomplexov iného katastrálneho územia na Slovensku. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce, je vytvorenie mapy abiokomplexov na základe syntézy máp sklonitosti, pôdotvorného substrátu, pôdnych typov, expozície, horizontálnej krivosti, normálovej krivosti a prezentácia výsledkov, ktoré poukazujú na rozmanitosť abiotických faktorov katastrálneho územia obce Žiar. K samotnej tvorbe jednotlivých máp, ktoré v procese syntézy vstúpili do mapy abiokomplexov som použila ArcMap 10.0. Ide o verziu programu geografických informačných systémov, ktoré sú v súčasnosti využívané v mnohých odvetviach zameraných nie len na krajinné plánovanie. V súčasnej dobe vedy a techniky je poznanie priestorových vzťahov rozhodujúce, pretože ekologicky optimálna priestorová štruktúra a účelné využívanie krajiny je významným predpokladom trvalo-udržateľného rozvoja.
Key words:
geografické informačné systémy, krajinné plánovanie, expozícia, abiokomplexy, horizontálna krivosť, normálová krivosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited