Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate
     
Lesson     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Changes of landscape use selected area in given time horizon
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá zmenami využívania územia obce Podhorany pomocou súčasnej krajinnej štruktúry a historickej krajinnej štruktúry za skúmané obdobie 26 rokov. Práca obsahuje definície rôznych autorov: krajiny, krajinnej štruktúry a jej členenie. Popisuje prírodné pomery územia obce Podhorany. Historická krajinná štruktúra je vyhotovená na základe analógových leteckých snímok vyhotovených v roku 1986, ktoré sú spracované v programe ArcGIS 10.0. Zaznamenané krajinné prvky sú dokumentované, vyhodnotené a zobrazené v textovej časti práce, tabuľkách, grafoch a v prílohách na mapách. Súčasná krajinná štruktúra je vytvorená na podklade digitálnych ortofotosnímok z roku 2012, ktoré tiež sú spracované v programe ArcGIS 10.0. Výsledky súčasnej krajinnej štruktúry sú rovnako ako výsledky historickej krajinnej štruktúry uvedené v tejto práci. Krajinné prvky sú klasifikované na 23 rôznych prvkov podľa Prílohy 2 z publikácie Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav (Muchová a kol., 2013). Výsledky práce ukazujú, že v záujmovom území sa vo využívaní krajiny uskutočnili zmeny o rozlohe 155 ha z 1 770 ha územia. Tieto zmeny sa stali najmä odlesnením, zalesnením, zmenou obhospodarovania ornej pôdy a stavbou nových budov v obci.
Key words:Krajina, Historická krajinná štruktúra, Súčasná krajinná štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited