Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

     
     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The use of morphometric characteristics in land consolidation projects
Written by (author):
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Ing. Zuzana Osuská
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie morfometrických charakteristík v projektoch pozemkových úprav
Summary:Cieľom bakalárskej práce je teoreticky oboznámiť, spracovať a poukázať na dôležitosť morfometrických charakteristík. Zamerala som sa na vyhľadanie a následné štúdium literatúry na danú problematiku. Všetky získané informácie som sa snažila spracovať v samotnej práci. Bakalárska práca sa delí na 4 hlavné časti, ktoré som sa podrobne snažila rozpísať v jednotlivých podkapitolách. Prvá časť je sústredená na geograficko-informačné systémy, ich definovanie z viacerých hľadísk a od rôznych autorov, ďalej popisuje úrovne ich chápania, modely priestorových dát a opisuje akým spôsobom sa zbierajú údaje. Druhá časť práce rieši digitálny model reliéfu, definuje ho, rozoberá jednotlivé typy digitálneho modelu reliéfu z hľadiska tvorby a taktiež sa zaoberá využitím v pozemkových úpravách alebo v jednotlivých sférach. Tretia časť práce je venovaná definíciám georeliéfu, morfografií a morfometrií, ďalej detailne popisuje jednotlivé morfometrické ukazovatele ako sú sklon reliéfu, expozícia, krivosti a tvary reliéfu, ktoré sú využívané pri formovaní reliéfu. Záverečná časť bakalárskej práce rieši problematiku využitia morfometrických charakteristík v krajinnom plánovaní, pri aktualizácií kódov a areálov BPEJ ale aj v pozemkových úpravách.
Key words:pozemkové úpravy, morfometrické charakteristiky, geograficko-informačné systémy, digitálny model reliéfu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited