Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

     
     Lesson
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Land register in Slovak and Czech republic
Written by (author): Ing. Lucia Habšudová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martina Blizmanová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kataster nehnuteľností v Slovenskej a v Českej republike
Summary:
HABŠUDOVÁ, Lucia: Kataster nehnuteľností v Slovenskej a v Českej republike; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; vedúci diplomovej práce Ing. HALVA Jozef PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2016 počet strán Naša diplomová práca je zameraná na problematiku katastra nehnuteľností vedeného na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky. Primárnym cieľom práce bolo poukázať na existujúce rozdiely. V úvode práce uvádzame súčasný stav katastra nehnuteľností na území oboch krajín. Zamerali sme sa na samotný vývoj katastra nehnuteľností, na inštitucionálne a legislatívne zastúpenie katastra, na katastrálny operát s podrobne opísaným súborom geodetických informácií a súborom popisných informácií, na mapy katastra nehnuteľností, na štátne mapové diela a predovšetkým na štátne mapové diela veľkej mierky, na spôsoby vykonávania obnovy katastrálneho operátu a na možnosti poskytovania informácií z katastrálneho operátu širokej verejnosti. Analýzou súčasného stavu sme dospeli k rozdielom, ktoré existujú na úseku katastra nehnuteľností v rámci Slovenskej a Českej republiky a ich interpretáciu uvádzame v závere práce. Splnením stanoveného cieľa sme chceli poukázať na dôležitosť katastra a zároveň uľahčiť pochopenie princípu katastra nehnuteľností pre laikov.
Key words:
katastrálna mapa, kataster nehnuteľností, list vlastníctva, katastrálny operát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited