Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Digital elevation model and possibilities of its creating
Written by (author):
Ing. Jakub Kočica, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Kliment, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Digitálny model reliéfu a možnosti jeho tvorby
Summary:
Reliéf povrchu Zeme predstavuje kontaktnú plochu medzi atmosférou a litosférou, a priamo ovplyvňuje životné prostredie organizmov v krajine. Modelovanie javov prebiehajúcich v tomto priestore sa realizuje pomocou digitálneho modelu reliéfu (DMR). Cieľom práce je vytvoriť súvislý teoretický základ pre štúdium problematiky tvorby DMR. Pomocou dostupnej domácej a zahraničnej literatúry je vypracovaná kompilácia, ktorá predkladá najpodstatnejšie fakty týkajúce sa reprezentácií DMR a interpolačných metód. Vzhľadom na široký odborný a jazykový záber literatúry je možné porovnať prístupy k riešeniu problematiky na Slovensku a v zahraničí. Vo výsledkoch práce sú popísané reprezentácie v podobe vrstevníc, nepravidelnej trojuholníkovej siete, pravidelnej siete, pravidelnej mriežky a plátového modela. Z interpolačných techník sú spracované interpolácie nad trojuholníkovou sieťou -- Thiessenove polygóny, lineárna interpolácia, polynómy 2. a 5. stupňa, a interpolácie nad pravidelnou sieťou -- inverzná vážená vzdialenosť, Kriging, Spline a Topo to Raster. Tieto sú definované slovným opisom, popisom matematických vzťahov a názornou obrazovou ukážkou, ktorá dopĺňa text. Výsledky sú prezentované v takom poradí, aby sa čitateľ nemusel v texte vracať, a zároveň je tým zachytený kontext vývoja metód tvorby DMR. Zastúpenie autorov, ako aj porovnanie rôznych výsledkov, poskytuje prehľad o úrovni stavu riešenia problematiky. Pomocou odkazu na jednotlivých autorov je potom možné vyhľadať vhodnú literatúru pre hlbšie štúdium jednotlivých metód a prístupov.
Key words:DMR, TIN, grid, interpolácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited