Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

     
     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Environmental Risks of Intensive Use of Agriculture Land
Written by (author): Ing. Miriam Moricová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy
Summary:Práca sa zaoberá zhromaždením teoretických poznatkov o rizikách, vyplývajúcich z intenzívneho poľnohospodárstva, ktoré sa odrážajú na výzore krajiny, na jej ekologickej stabilite, a biologickej rozmanitosti. Keďže pôda patrí medzi najdôležitejšie zložky životného prostredia, mala by byť využívaná v takej miere, ktorá zabezpečuje možnosť uspokojovať základné životné potreby aj budúcim generáciám a zároveň zachovávať prirodzené funkcie ekosystémov. Aj napriek tomu je v súčasnosti využívaná nadmerne a to má okrem produkcie aj negatívne dôsledky. Jedným z najfrekventovanejších degradačných javov je zrýchlená erózia, ktorá je značne rozšírená nielen na našom území, ale i v celosvetovej koncepcii a má za následok negatívne fyzické ale aj kvalitatívne zmeny pôdy. V neposlednom rade je to aj chemická degradácia, pod ktorou rozumieme acidifikáciu či salinizáciu, ale aj kontaminácia, ktorú má za následok nesprávne použitie látok určených k zúrodňovaniu pôdy. Negatívne môžu na životné prostredie pôsobiť aj neodborne navrhnuté melioráčné opatrenia či biotické činitele ovplyvnené človekom.
Key words:
poľnohospodárstvo, pôda, degradácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited