Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
     
Lesson
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The Creation of Hypsometric Maps in Land Consolidation Projects
Written by (author):
Bc. Simona Baránková
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav
Summary:
V bakalárskej práci sa zaoberáme využívaním geografických informačných systémov v projektoch pozemkových úprav. Zaoberáme sa digitálnym modelom reliéfu jeho definíciou, tvorbou a analýzou. Riešime mapy výškopisu a ich použitie v pozemkových úpravách. Hlavným cieľom práce je vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 5 m a následne tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. Naším riešeným územím bolo katastrálne územie Veľký Báb, kde boli vykonané pozemkové úpravy. Riešené územie sa rozprestiera na západe Slovenskej republiky. V geografickom informačnom systéme ArcMap sme vytvorili digitálny model reliéfu s gridom 5 m. Pri tvorbe sme použili reálne vstupné dáta vo forme mračna výškových bodov. Postupne sme z DMR odvodili účelové mapy výškopisu: Mapa sklonu reliéfu Mapa expozície reliéfu Mapa dĺžky svahov Mapa prispievajúcej plochy Mapa mikropovodí Mapa mechanizačnej dostupnosti Vyhotovené mapy sú podkladmi pri aktualizácií máp bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky, pre projektové práce pospolitých opatrení a zariadení a pre oblasť návrhu nových pozemkov v oblasti projektu.
Key words:
geografické informačné systémy, pozemkové úpravy, digitálny model reliéfu, účelové mapy výškopisu, výškopis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited