Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation changes in utilization of selected territory over time the horizon
Written by (author): Ing. Zuzana Ivanová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Ing. Michal Černák
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie zmien využívania vybraného územia v časovom horizonte
Summary:
Analýza zmien druhotnej krajinnej štruktúry v rôznych časových obdobiach vedie k pochopeniu postupnej reorganizácie krajiny. V práci si kladieme za cieľ popísať zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte. Na základe dostupných informácií, analyzujeme, porovnávame a hodnotíme vývoj využívania krajiny za pomoci dostupných historických materiálov. Objasnením hlavných zmien vo využívaní krajiny a ich socioekonomických príčin posúdime mieru vplyvu ľudskej činnosti v historickom vývoji katastrálneho územia Snina. Posudzovaním skladby krajinnej štruktúry v rokoch 1969, 1980, 1988, 1999 a 2010 identifikujeme zmeny spôsobené ľudskou činnosťou alebo prírodnými procesmi. Človek svojou činnosťou ovplyvnil krajinu najmä procesmi urbanizácie, deurbanizácie a intenzifikáciou poľnohospodárstva. Prírodné procesy , ktoré najviac vplývajú na katastrálne územie Snina sú zarastanie a zaburinenie. Zmeny krajinných prvkov sú zdokumentované, vyhodnotené a zobrazené v praktickej časti diplomovej práce vo forme tabuliek, grafov a máp.
Key words:
hodnotenie zmien, krajinná štruktúra, mapovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited