Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Designation of Threat to the Country by Water Erosion
Written by (author):
Ing. Miriam Moricová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jozef Halva, PhD.
Opponent:
Ing. Martin Hrudka
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Určenie ohrozenia krajiny vodnou eróziou
Summary:
Medzi degradačné procesy na Slovensku s najväčším zastúpením patrí aj vodná erózia. Boj proti erózii si žiada súbor rôznych opatrení, s väčším, či menším zásahom, ktoré sú či už viac alebo menej finančne náročné. Následkom intenzívneho poľnohospodárstva v krajine vplývajú procesy erózie nielen na poľnohospodárske využitie krajiny, ale priamo aj na kvalitu života v intraviláne, ktoré je často ohrozený eróznym zmyvom z poľnohospodárskych plôch. Na určenie ohrozenia územia môžeme využiť rozličné metódy; buď určíme ohrozenosť územia na základe kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek alebo podrobnejšie, posúdením stavu ohrozenia územia na základe USLE (univerzálnej rovnice straty pôdy), do ktorej vstupujú faktory priamo ovplyvňujúce erózne procesy a to: faktor eróznej účinnosti dažďa, faktor náchylnosti pôdy na vodnú eróziu, faktor dĺžky svahu, faktor sklonu svahu, faktor ochranného vplyvu vegetácie a faktor protieróznych opatrení. Následným pomerom vypočítanej straty pôdy a prípustnými hodnotami straty pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy alebo podľa STN 75 4501: Hydromeliorácie je možné zadeliť jednotlivé pozemky do tried SEOP (stupne eróznej ohrozenosti pôdy).
Key words:
erózna ohrozenosť, USLE, pôda, erózia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited