Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Identification number: 1496
University e-mail: miroslav.polacek [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Lesson     Final thesis     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Assessment of social-communication skills of managers in selected agro-food companies in the Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných agropotravinárskych podnikoch v Slovenskej republike
Summary:Cieľom práce je hodnotiť úroveň sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných podnikoch agropotravinárskeho sektora v Slovenskej republike a skúmať dosahovaný stupeň vo vzťahu k ďalším premenným -- k stupňu manažérskej pozície, dosiahnutému vzdelaniu a veku. V teoretickej časti práce sme upozornili na nejednotnosť terminológie zastrešujúcej pojmy ako sú interpersonálne zručnosti, sociálne kompetencie, sociálne zručnosti a pod.. Keďže všetky tieto schopnosti sú neoddeliteľnou súčasťou komunikačného aktu, poukázali sme na vhodnosť používania pojmu sociálno-komunikačné zručnosti. V ďalšej časti teoretickej práce sme poukázali na dôležitý vzťah medzi sociálno-komunikačnými zručnosťami a ďalšími pojmami - sociálnou a emocionálnou inteligenciou. V súlade s cieľmi nášho výskumu upozorňujeme na štúdie, ktoré zdôrazňujú, že čím je práca manažéra komplexnejšia, tým u neho väčšiu rolu hrajú zručnosti emocionálnej inteligencie. Na hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov sme použili Dotazník sociálnych zručností (SSI) podľa Riggia.
Key words:
sociálno-komunikačné zručnosti, SSI, manažér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited