Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Identification number: 1502
University e-mail: zelmira.balazova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Molecular characteristics of selected species of cereals based on genetic diversity
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:Ing. Jana Libantová, CSc.
Opponent 3:
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Molekulárna charakteristika vybraných druhov obilnín z hľadiska genetickej diverzity
Summary:Diverzita genetických rastlinných zdrojov dáva možnosti šľachtiteľom vyvinúť nové odrody so zlepšenými vlastnosťami. Pre analýzy genetickej diverzity a presnú identifikáciu genotypov je najdôležitejšie na začiatku vybrať správnu molekulárnu techniku, určiť aký veľký počet markerov je nevyhnutné použiť pre analyzovaný súbor. Na určenie genetickej diverzity a identifikáciu genotypov súboru pšenice letnej, raže siatej, kukurice siatej, ovsa siateho a tritikale boli otestované tri molekulárne techniky, RAPD, SCoT a STMS. Bola testovaná schopnosť identifikácie a diferenciácie genotypov, reprodukovateľnosť analýz a tiež vhodnosť použitia danej techniky na analyzovaný druh obilniny. RAPD technika bola otestovaná na súbore genotypov pšenice, raže a kukurice, pričom bol preukázaný vysoký polymorfizmus. Genotypy kukurice bolo možné odlíšiť pomocou 13 RAPD markerov a genotypy pšenice už pomocou 6 RAPD markerov. V analýzach raže pomocou 10 RAPD primerov boli genotypy v dendrograme zoskupené s ohľadom na krajinu pôvodu. Pomocou SCoT techniky boli analyzované súbory genotypov ovsa a kukurice, pričom technika sa tiež prejavila ako dostatočne polymorfická pre odlíšenie a identifikáciu genotypov kukurice aj ovsa. STMS technika bola využitá na molekulárne analýzy kolekcie genotypov pšenice, tritikale a raže. Bola potvrdená využiteľnosť pšeničných SSR markerov pre určenie genetickej diverzity pšenice, taktiež využiteľnosť pšeničných a ražných SSR markerov v analýzach tritikale a využiteľnosť ražných SSR markerov v analýzach raže. V tritikale bol pozorovaný vyšší polymorfizmus použitím pšeničných SSR markerov oproti ražným. Analýzami ražných SSR markerov už pomocou 6 SSR markerov bolo možné odlíšiť všetky analyzované genotypy raže. Na základe výsledkov vyplýva, že pre odlíšenie všetkých genotypov v sledovanom súbore je potrebné vybrať hlavne vysoko polymorfické markery, pričom je dostatočný aj nižší počet. Použité molekulárne techniky (RAPD, SCoT, STMS) preukázali dostatočný polymorfizmus pre odlíšenie a identifikáciu analyzovaných genotypov obilnín. Všetky tri techniky boli reprodukovateľné. Markerový index, ktorý udáva schopnosť markerovacieho systému detegovať polymorfizmus, dosiahol najvyššie hodnoty v analýzach pomocou RAPD techniky v detekcii genetickej diverzity raže a kukurice. Pre odhadnutie potrebného počtu markerových lokusov sa využíva index detegujúci diverzitu (DDI). Najvyššie hodnoty DDI v našich analýzach dosiahla technika SCoT pri analýzach ovsa a kukurice.
Key words:
DNA markery, diverzita, dendrogram, obilniny, polymorfizmus

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited