Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1502
Univerzitní e-mail: zelmira.balazova [at] uniag.sk
 

     
     
Závěrečná práce
     Projekty     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Molekulárna charakteristika vybraných druhov obilnín z hľadiska genetickej diverzity
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. Jana Libantová, CSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Molekulárna charakteristika vybraných druhov obilnín z hľadiska genetickej diverzity
Abstrakt:Diverzita genetických rastlinných zdrojov dáva možnosti šľachtiteľom vyvinúť nové odrody so zlepšenými vlastnosťami. Pre analýzy genetickej diverzity a presnú identifikáciu genotypov je najdôležitejšie na začiatku vybrať správnu molekulárnu techniku, určiť aký veľký počet markerov je nevyhnutné použiť pre analyzovaný súbor. Na určenie genetickej diverzity a identifikáciu genotypov súboru pšenice letnej, raže siatej, kukurice siatej, ovsa siateho a tritikale boli otestované tri molekulárne techniky, RAPD, SCoT a STMS. Bola testovaná schopnosť identifikácie a diferenciácie genotypov, reprodukovateľnosť analýz a tiež vhodnosť použitia danej techniky na analyzovaný druh obilniny. RAPD technika bola otestovaná na súbore genotypov pšenice, raže a kukurice, pričom bol preukázaný vysoký polymorfizmus. Genotypy kukurice bolo možné odlíšiť pomocou 13 RAPD markerov a genotypy pšenice už pomocou 6 RAPD markerov. V analýzach raže pomocou 10 RAPD primerov boli genotypy v dendrograme zoskupené s ohľadom na krajinu pôvodu. Pomocou SCoT techniky boli analyzované súbory genotypov ovsa a kukurice, pričom technika sa tiež prejavila ako dostatočne polymorfická pre odlíšenie a identifikáciu genotypov kukurice aj ovsa. STMS technika bola využitá na molekulárne analýzy kolekcie genotypov pšenice, tritikale a raže. Bola potvrdená využiteľnosť pšeničných SSR markerov pre určenie genetickej diverzity pšenice, taktiež využiteľnosť pšeničných a ražných SSR markerov v analýzach tritikale a využiteľnosť ražných SSR markerov v analýzach raže. V tritikale bol pozorovaný vyšší polymorfizmus použitím pšeničných SSR markerov oproti ražným. Analýzami ražných SSR markerov už pomocou 6 SSR markerov bolo možné odlíšiť všetky analyzované genotypy raže. Na základe výsledkov vyplýva, že pre odlíšenie všetkých genotypov v sledovanom súbore je potrebné vybrať hlavne vysoko polymorfické markery, pričom je dostatočný aj nižší počet. Použité molekulárne techniky (RAPD, SCoT, STMS) preukázali dostatočný polymorfizmus pre odlíšenie a identifikáciu analyzovaných genotypov obilnín. Všetky tri techniky boli reprodukovateľné. Markerový index, ktorý udáva schopnosť markerovacieho systému detegovať polymorfizmus, dosiahol najvyššie hodnoty v analýzach pomocou RAPD techniky v detekcii genetickej diverzity raže a kukurice. Pre odhadnutie potrebného počtu markerových lokusov sa využíva index detegujúci diverzitu (DDI). Najvyššie hodnoty DDI v našich analýzach dosiahla technika SCoT pri analýzach ovsa a kukurice.
Klíčová slova:DNA markery, diverzita, dendrogram, obilniny, polymorfizmus

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně