Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Železom indukované zmeny v ovariálnych funkciách ošípaných in vitro
Autor: Ing. Gabriela Königová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Železom indukované zmeny v ovariálnych funkciách ošípaných in vitro
Abstrakt:Esenciálne prvky sú nevyhnutné pre enzýmové reakcie a iné fyziologické procesy živočíchov. Železo je esenciálny prvok všetkých živých organizmov. Cieľom in vitro štúdie bolo skúmať uvoľnenie inzulínu-podobného rastového faktora (IGF-I) a steroidného hormónu progesterónu (P4) po podaní FeSO4.7H2O. Cieľom bolo tiež sledovať expresiu cyklínu B1, dôležitého peptidu pri proliferácii a expresiu peptidu kaspázy-3, ktorá sa zúčastňuje apoptózy. Na stanovenie uvoľňovania IGF-I a P4 bola použitá metóda RIA. Na zaznamenanie zmeny expresie proliferačného peptidu cyklínu B1 a apoptického peptidu kaspázy-3 sa použila imunocytochémia. V našej štúdii izolované ovariálne granulózne bunky boli schopné uvoľňovať IGF-I a progesterón v závislosti od použitých dávok kovu, rovnako aj expresia cyklínu B1 a kaspázy-3 bola ovplyvnená pridaním rôznych koncentrácií kovu. Uvoľnenie IGF--I granulóznymi bunkami bolo inhibované vplyvom síranu železnatého v koncentráciách 500 mikrogramg.ml--1 ale koncentrácie 170 mikrogram.ml--1 a 330 mikrogramg.ml--1 neovplyvňovali uvoľnenie IGF-I. Sekrécia progesterónu granulóznymi bunkami po aplikácii rôznych dávok FeSO4.7H2O nebola ovplyvnená. Zaznamenali sme však preukazné zvýšenie expresie cyklínu B1 pôsobením všetkých koncentrácií FeSO4.7H2O použitých v experimente. Rovnako aj expresia kaspázy-3 vzrastala so zvyšovaním dávky železa. Najväčšia expresia oboch peptidov bola pri najvyššej dávke železa, čo predstavovalo 100 mikrogramg.ml--1. Získané údaje z in vitro experimentov naznačujú, že uvoľnenie IGF--I a progesterónu, taktiež expresia cyklínu B1 a kaspázy-3 v ovariálnych granulóznych bunkách prasničiek boli ovplyvnené prídavkom kovu - FeSO4.7H2O. Dávková závislosť Fe bola potvrdená. Získané údaje ukazujú, že železo môže byť potenciálnym regulátorom hormonálnej sekrécie buniek vaječníkov prasničiek a regulátorom procesov proliferácie a apoptózy.
Kľúčové slová:vaječníky, granulózne bunky, apoptóza, železo, proliferácia, cyklín B1, kaspáza-3, rastové faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene