Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie vybraných parametrov minerálneho a energetického profilu nosníc po experimentálnom podaní niklu
Autor: Ing. Zuzana Vesterová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie vybraných parametrov minerálneho a energetického profilu nosníc po experimentálnom podaní niklu
Abstrakt:Nikel je esenciálny prvok, ktorý ovplyvňuje funkcie rôznych biologicky aktívnych látok. Má stabilizačný účinok na krvácavosť, aktivizuje celý rad enzýmov, metabolizmus sacharidov, energetického hospodárstva a zasahuje do metabolizmu niektorých minerálnych látok. Podporuje vstrebávanie ţeleza a tlmí účinky stresového hormónu adrenalínu. Na druhej strane je to prvok toxický, povaţovaný za karcinogén, pokiaľ jeho prítomnosť v organizme je v nadlimitných koncentráciách. Experimentálnu prácu sme realizovali v spolupráci s Katedrou hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU. Cieľom práce bolo skúmať vybrané biochemické parametre krvi nosníc znáškového hybridu Isa brown po experimentálnom podaní niklu v rôznych koncentráciách. Do pokusu boli zaradené nosnice znáškového hybridu Isa brown, ktorým bol podávaný chlorid nikelnatý do pitnej vody po dobu 28 dní v rôznych koncentráciách (skupine P1 v koncentrácii 20 mg.l-1, skupina P2 200 mg.l-1a skupina P3 2000 mg.l-1). Minerálny a energetický profil sme analyzovali z krvného séra nosníc v deň 0, 7, 14, 21 a 28. Na základe výsledkov našej práce sme zistili signifikantný pokles vápnika v skupine nosníc, ktorá prijímala nikel v dávke 2000 mg.l-1, zaznamenali sme signifikantné zníţenie fosforu, horčíka, a triacylglycerolu vplyvom pôsobenia niklu, zistili sme nesignifikantné rozdiely sodíka a draslíka v pokusných skupinách nosníc po pridaní niklu, zaznamenali sme, ţe nikel neovplyvňoval glukózu, draslík, sodík a cholesterol. Z výsledkov dosiahnutých v práci vyplýva, ţe v praxi je nutné monitorovať zastúpenie ťaţkých kovov v ţivotnom prostredí všeobecne a špeciálne v potravovom reťazci. Naše výsledky môţu prispieť pri monitorovaní zdravia a stave výţivy nosníc.
Kľúčové slová:hydina, nikel, tokicita, stopové prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene