Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Olovom indukované zmeny v ovariálnych funkciách ošípaných in vitro
Autor: Ing. Marek Halenár, PhD.
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Olovom indukované zmeny v ovariálnych funkciách ošípaných in vitro
Abstrakt:Zmeny v ovariálnych funkciách môţu byť uţitočným ukazovateľom expozície olovom a jeho potenciálnej toxicity u ţivočíchov. Táto práca je zameraná na preskúmanie účinku olova na granulózne bunky vaječníkov negravidných aj gravidných ošípaných vo vzťahu k sekrécii progesterónu (P4), inzulínu-podobného rastového faktoru I (IGF-I) a k expresii markera apoptózy (kaspáza-3). Ovariálne granulózne bunky boli inkubované bez (kontrola)/s octanom olovnatým 18 hodín: skupina P1 (63 mikro g.ml-1), P2 (250 mikro g.ml-1) a P3 (500 mikro g.ml-1). Uvoľnenie P4 a IGF-I bolo analyzované metódou RIA. Expresia apoptotického peptidu (kaspáza-3) bola detekovaná imunocytochémiou. Sekrécia P4 granulóznymi bunkami negravidných ošípaných nebola signifikantne ovplyvnená prídavkom kovu, avšak u gravidných samíc bola zaznamenaná stimulácia (63, 250 a 500 mikro g.ml-1). Sekrécia IGF-I granulóznymi bunkami negravidných samíc bola signifikantne inhibovaná (63 mikro g.ml-1) a v prípade gravidných ošípaných stimulovaná (250 a 500 mikro g.ml-1) vplyvom Pb. Expresia kaspázy-3 v bunkách negravidných, ale aj gravidných ošípaných bola signifikantne indukovaná vplyvom kovu (250 a 500 mikro g.ml-1). Tieto pozorovania naznačujú moţný vplyv olova, ako rizikového faktoru ţivotného prostredia, na sekréciu hormonálnych substancií a intracelulárnych látok bunkami vaječníkov negravidných i gravidných ošípaných. Naše výsledky prispievajú k poznaniu mechanizmov účinku Pb na ovariálne funkcie gravidných aj negravidných ošípaných: steroidogenézu, folikulogenézu a apoptózu.
Kľúčové slová:olovo, IGF-I, vaječníky, progesterón, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene