Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv molybdénu na ovariálne bunky potkanov
Autor: Ing. Lenka Detvanová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv molybdénu na ovariálne bunky potkanov
Abstrakt:Molybdén je striebristý kov, ktorý sa v litosfére vyskytuje veľmi zriedkavo. Je nevyhnutnou zložkou viacerých rastlinných enzýmov. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo skúmať účinok tohto kovu na expresiu regulátorov apoptózy a sekrečnú činnosť ovariálnych buniek potkanov in vitro. Sledované boli látky: rastový faktor IGF-I, steroidné hormóny progesterón a estradiol, regulátory apoptózy: Bcl-2, Bax a kaspáza-3. Rastový faktor IGF-I a steroidné hormóny progesterón a estradiol boli detekovaní pomocou RIA metódy a intracelulárne peptidy boli detekované pomocou Western-imunoblottingu. V našej štúdii boli všetky skúmané látky ovplyvnené rôznymi koncentráciami [(NH4)6.Mo7O24.4H2O]. Uvoľnenie rastového faktora IGF-I bolo inhibované všetkými zvolenými koncentráciami Mo. Najvyššia dávka Mo (500 mikrogram.ml-1) stimulovala najintenzívnejšie vylučovanie IGF-I. V prípade steroidného hormónu progesterónu sme nezaznamenali preukazné (p je väčšie alebo rovné 0,05) výsledky, no sekrécia P4 mala znižujúcu sa tendenciu. Inhibičný vplyv Mo na uvoľňovanie estradiolu bol preukazný (p je menšie alebo rovné 0,05) pri koncentráciách 90 mikrogram.ml-1, 170 mikrogram.ml-1, 500 mikrogram.ml-1, pri dávke 330 mikrogram.ml-1 výsledky neboli preukazné, no napriek tomu sme detekovali znižovanie sekrécie estradiolu. Inhibícia expresie markera apoptózy Bcl-2 bola pozorovaná vplyvom najnižších koncentrácií (90 a 170 mikrogram.ml-1), zvyšujúca sa expresia bola zaznamenaná v experimentálnej skupine s prídavkom 330 mikrogram.ml-1. Pri koncentráciách 90, 170, 330 mikrogram.ml-1 bola zistená stimulácia expresie pro-apoptického peptidu Bax. Nižšie dávky Mo (90 a 170 mikrogram.ml-1) nemali vplyv na expresiu kaspázy-3, uvoľňovanie bolo preukazne (p je menšie alebo rovné 0,05) stimulované koncentráciami 330 a 500 mikrogram.ml-1. Získané údaje z in vitro pokusu ukazujú, že Mo má vplyv na endokrinné a apoptické procesy v ováriách potkanov. Výsledky tejto práce naznačujú, že účinok Mo na ovariálne procesy je dávkovo-závislý. Zlúčeniny tohto kovu môžu byť potenciálnymi regulátormi intracelulárnych ovariálnych procesov, sekrécie hormónov a expresie regulátorov apoptózy.
Klíčová slova:vaječníky, steroidné hormóny, molybdén, apoptóza, regulátory apoptózy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně