Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv molybdénu na ovariálne bunky potkanov
Autor: Ing. Lenka Detvanová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv molybdénu na ovariálne bunky potkanov
Abstrakt:Molybdén je striebristý kov, ktorý sa v litosfére vyskytuje veľmi zriedkavo. Je nevyhnutnou zložkou viacerých rastlinných enzýmov. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo skúmať účinok tohto kovu na expresiu regulátorov apoptózy a sekrečnú činnosť ovariálnych buniek potkanov in vitro. Sledované boli látky: rastový faktor IGF-I, steroidné hormóny progesterón a estradiol, regulátory apoptózy: Bcl-2, Bax a kaspáza-3. Rastový faktor IGF-I a steroidné hormóny progesterón a estradiol boli detekovaní pomocou RIA metódy a intracelulárne peptidy boli detekované pomocou Western-imunoblottingu. V našej štúdii boli všetky skúmané látky ovplyvnené rôznymi koncentráciami [(NH4)6.Mo7O24.4H2O]. Uvoľnenie rastového faktora IGF-I bolo inhibované všetkými zvolenými koncentráciami Mo. Najvyššia dávka Mo (500 mikrogram.ml-1) stimulovala najintenzívnejšie vylučovanie IGF-I. V prípade steroidného hormónu progesterónu sme nezaznamenali preukazné (p je väčšie alebo rovné 0,05) výsledky, no sekrécia P4 mala znižujúcu sa tendenciu. Inhibičný vplyv Mo na uvoľňovanie estradiolu bol preukazný (p je menšie alebo rovné 0,05) pri koncentráciách 90 mikrogram.ml-1, 170 mikrogram.ml-1, 500 mikrogram.ml-1, pri dávke 330 mikrogram.ml-1 výsledky neboli preukazné, no napriek tomu sme detekovali znižovanie sekrécie estradiolu. Inhibícia expresie markera apoptózy Bcl-2 bola pozorovaná vplyvom najnižších koncentrácií (90 a 170 mikrogram.ml-1), zvyšujúca sa expresia bola zaznamenaná v experimentálnej skupine s prídavkom 330 mikrogram.ml-1. Pri koncentráciách 90, 170, 330 mikrogram.ml-1 bola zistená stimulácia expresie pro-apoptického peptidu Bax. Nižšie dávky Mo (90 a 170 mikrogram.ml-1) nemali vplyv na expresiu kaspázy-3, uvoľňovanie bolo preukazne (p je menšie alebo rovné 0,05) stimulované koncentráciami 330 a 500 mikrogram.ml-1. Získané údaje z in vitro pokusu ukazujú, že Mo má vplyv na endokrinné a apoptické procesy v ováriách potkanov. Výsledky tejto práce naznačujú, že účinok Mo na ovariálne procesy je dávkovo-závislý. Zlúčeniny tohto kovu môžu byť potenciálnymi regulátormi intracelulárnych ovariálnych procesov, sekrécie hormónov a expresie regulátorov apoptózy.
Kľúčové slová:vaječníky, steroidné hormóny, molybdén, apoptóza, regulátory apoptózy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene