Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of Yucca Schidigera with T-2 a HT-2 toxin on secretion of steroid hormones by porcine ovarian granulosa cells
Written by (author): Ing. Marta Šuplatová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinok Yucca shidigera s T2 a HT-2 toxínom na sekréciu steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných
Summary:Cieľom našej in vitro štúdie bolo skúmať uvoľňovanie steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po ich vystavení rôznym koncentráciám Yucca schidigera, T-2, HT-2 toxínu a ich vzájomným kombináciám (Yucca+T-2 toxín, Yucca+HT-2 toxín). Ovariálne granulózne bunky ošípaných boli po dobu 24 hodín inkubované s prídavkom týchto látok. Yucca schidigera v dávkach 0 a 50 mikrogram.ml-1, T-2 a HT-2 toxín v dávkach 0, 1, 5 a 50 ng.ml-1. Steroidné hormóny progesterón, estradiol a testosterón boli stanovené RIA metódou. Uvoľňovanie progesterónu bolo signifikantne stimulované (P je menšie alebo rovné ako 0,05) vplyvom kombinácie Yuccy v dávke 50 mikrogram.ml-1 s T-2 toxínom v dávke 5 ng.ml-1. Avšak uvoľňovanie progesterónu nebolo preukazne ovplyvnené vplyvom kombinácie Yuccy s HT-2 toxínom. Signifikantnú stimuláciu (P je menšie alebo rovné ako 0,05) uvoľňovania estradiolu sme zaznamenali vplyvom kombinácie Yuccy 50 mikrogram.ml-1 s T-2 toxínom 50 ng.ml-1. V prípade HT-2 toxínu, ako metabolitu T-2 toxínu, sme zaznamenali preukazné rozdiely medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami, kde bola aplikovaná Yucca v kombinácii s HT-2 toxínom v rôznych koncentráciách (1, 5 a 50 ng.ml-1) (Tab. 4, Graf 4). Podobne sme pozorovali preukazné rozdiely medzi skupinou, kde bola aplikovaná Yucca samostatne v koncentrácii 50 mikrogram.ml-1 a skupinami, kde sme použili kombinácie Yuccy s HT-2 toxínom. Sekrécia testosterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek nebola signifikantne ovplyvnená pôsobením Yuccy v kombinácii s T-2 toxínom a HT-2 toxínom vo všetkých koncentráciách použitých v našom experimente (1, 5 a 50 ng.ml-1). Výsledky našej práce naznačujú dávkovo-závislý účinok T-2 toxínu a jeho metabolitu kombinované s Yucca schidigera na sekréciu steroidných hormónov, čo naznačuje možné zapájanie sa daných látok do procesu steroidogenézy v ovariálnych bunkách ošípaných.
Key words:testosterón, Yucca schidigera, T-2 toxín, HT-2 toxín, progesterón, estradiol, ovariálne granulózne bunky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited