Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie účinkov Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Tomáš Balko
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie účinkov Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Terminalia bellerica Roxb. je opadavý strom rastúci do výšky až 50 m. Hlavným biotopom sú monzúnové, zmiešané listnaté, alebo suché listnaté lesy, kam patria krajiny ako Bangladéš, Čína, Indonézia, Malajzia, Nepál, Vietnam a i. Využíva sa už storočia pre svoje pozitívne účinky v liečbe niektorých ochorení. Uplatnenie má pri liečbe kožných ochorení, astmy, žalúdočných a iných ochorení. Je významný svojou antioxidačnou aktivitou. Cieľom in vitro pokusov bolo skúmať vplyv extraktu z plodov rastliny Terminalia bellerica Roxb. na sekrečnú činnosť, produkciu hormónov progesterónu a 17-beta-estradiolu a hodnotenie vplyvu extraktu na proliferáciu a apoptózu ovariálnych granulóznych buniek. Granulózne bunky boli získané z vaječníkov ošípaných a kultivované bez (kontrola) a s prídavkami extraktu v koncentráciách: 10 mikrogram.ml-1, 100 mikrogram.ml-1 a 1000 mikrogram.ml-1. Sekrécia progesterónu a 17-beta-estradiolu bola hodnotená metódou ELISA. Pri progesteróne dosahovalo uvoľňovanie hormónu maximum 11,37 nanogram.ml-1 pri koncentrácií 100 mikrogram.ml-1 extraktu a minimum 10,69 nanogram.ml-1 pri koncentrácií 1000 mikrogram.ml-1 extraktu. Pri kontrolnej vzorke bola koncentrácia 11,23 nanogram.ml-1. Pri 17-beta-estradiole sa koncentrácia pohybovala v rozmedzí od 21,32 pikogram.ml-1 do 17,11 pikogram.ml-1, v porovnaní s kontrolou, ktorej hodnota dosahovala 19,55 pikogram.ml-1. Nakoľko rozdiely boli nepreukazné, extrakt nemá výraznejší vplyv na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek. Pri analýze vplyvu extraktu na proliferáciu a apoptózu boli bunky kultivované tiež s prídavkami extraktu v koncentráciách 10 mikrogram.ml-1, 100 mikrogram.ml-1, 1000 mikrogram.ml-1. Analýza proliferačných (cyklín B1 a PCNA) a apoptotických markerov (kaspáza-3 a p53) sa uskutočnila imunocytochemicky a hodnotenie prebehlo mikroskopicky. V prípade peptidov cyklín-B1 a PCNA bola zaznamenaná ich signifikantne zvýšená prítomnosť len pri najvyššej koncentrácii (1000 mikrogram.ml-1). Pri detekcii apoptotického peptidu p53 sme zaznamenali signifikantný nárast expresie úmerne s rastúcou koncentráciou pri vzorkách so 100 a 1000 mikrogram.ml-1 extraktu. Pri koncentrácii 10 mikrogram.ml-1 bol nameraný rozdiel nepreukazný. Naopak pri kaspáze-3 prítomnosť peptidu preukazne klesala s rastúcou koncentráciou. Naše výsledky poukazujú na potenciálny vplyv skúmaného extraktu na procesy apoptózy a proliferácie, prebiehajúce v ovariálnych granulóznych bunkách.
Klíčová slova:Terminalia bellerica Roxb., granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně