Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Determinácia účinkov izokvercitrínu na humánne ovariálne bunky HGL5 a OVCAR-3
Autor: Ing. Katarína Michalcová, PhD.
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.
Oponent 3:RNDr. Vladimír Parkányi, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Determinácia účinkov izokvercitrínu na humánne ovariálne bunky HGL5 a OVCAR-3
Abstrakt:V súčasnosti mnohé štúdie uvádzajú, že priaznivé vlastnosti liečivých rastlín možno pripísať flavonoidným zlúčeninám, najmä izokvercitrínu. Tento silný fytokomponent predstavuje bioaktívny glykozid najpočetnejšieho prírodného flavonoidu kvercetínu, u ktorého sa preukázalo, že vykazuje vlastnosti prevencie a podpory zdravia. Cieľom predkladanej dizertačnej práce bolo determinovať potenciálne účinky izokvercitrínu (v koncentráciách 5, 10, 25, 50 a 100 μg.ml-1) na biologické procesy prebiehajúce v humánnych líniách granulóznych buniek HGL5 a buniek ovariálneho adenokarcinómu OVCAR-3 v podmienkach in vitro. Zamerali sme sa na možné zmeny v intracelulárnych procesoch, spojených s endokrinným systémom, kde sme posudzovali sekrečnú aktivitu sledovaním steroidných hormónov (17ß-estradiol a progesterón), prítomnosť rastových faktorov (IGF-I, TGFß2 a EGF), jadrových (PGR a ERα) a membránových (TGFß2R, EGFR) receptorov. Testovali sme potenciálny vplyv izokvercitrínu z hľadiska viability, percentuálneho zastúpenia živých, apoptotických a mŕtvych buniek, produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ako aj modulačný potenciál na expresiu markerov apoptózy (Bcl-2, Bax) a kľúčových regulátorov mTOR dráhy (PTEN, mTOR). Izokvercitrín (čistota ≥ 99,5 %) použitý v tejto štúdii bol pripravený selektívnou metódou biokatalytickej produkcie z rutínu použitím rekombinantnej -L-ramnosidázy z Aspergillus terreus. Uvoľňovanie steroidných hormónov a koncentrácia jadrových a membránových receptorov, ako aj rastových faktorov, bolo analyzované metódami ELISA, metabolická aktivita buniek bola hodnotená testom životaschopnosti buniek AlamarBlueTM, percento živých, apoptotických a mŕtvych buniek sa detegovalo prietokovou cytometriou, produkcia ROS bola kvantifikovaná chemiluminiscenciou a expresia regulátorov použitím Western Blot analýzy. Koncentrácie steroidných hormónov (progesterón, 17β-estradiol) a ich receptorov (PGR a ERα) v bunkách HGL5 neboli ovplyvnené (P≥0,05) 24-hodinovou aplikáciou izokvercitrínu, rovnako ani jadrové receptory (P≥0,05) v bunkách OVCAR-3. Izokvercitrín v oboch bunkových modeloch neindukoval v experimentálnych skupinách preukazné zvýšenie EGF (P≥0,05), uvoľňovanie TGFß2 po aplikácii izokvercitrínu neukázalo signifikantné rozdiely (P≥0,05) v porovnaní s kontrolou, a ani v prípade IGF-I použité koncentrácie izokvercitrínu nezmenili trend pôsobenia bez signifikantnosti (P≥0,05). Modulačná aktivita membránových receptorov TGFß2R, EGFR nebola významne alterovaná pôsobením izokvercitrínu. Metóda detekcie viability granulóznych a karcinómových epiteliálnych buniek nepreukázala výrazné zmeny (P≥0,05) indukované izokvercitrínom po pridaní do kultivačného média. Prietoková cytometria na sledovaných HGL5 a OVCAR-3 bunkových líniách, kultivovaných s izokvercitrínom, nepoukázala na evidentné zmeny v počte živých, apoptotických a mŕtvych buniek. Významný efekt hormézy sa potvrdil v prípade najcharakteristickejšej vlastnosti celej rodiny flavonoidov – antioxidačnej kapacite. V našich analýzach sa nám podarilo zachytiť v bunkách HGL5 signifikantne (P≤0,0001; P≤0,001) preukaznú antioxidačnú schopnosť izokvercitrínu v koncentráciách 5, 10, 25 a 50 μg.ml-1 (10,17±0,05; 8,75±0,04; 8,66±0,13; 11,56±0,28 RLU.s-1.10-4) v porovnaní s kontrolou (13,18±0,19). Pro-oxidačný účinok izokvercitrínu nastal v bunkách ovariálneho karcinómu OVCAR-3, kde po 24-hodinovej kultivácii bolo pozorované signifikantne zvýšené (P≤0,001) generovanie ROS, spôsobené vysokými koncentráciami 50 a 100 μg. ml-1 (16,67±0,23; 20,36±0,25 RLU.s-1.10-4). Kultivácia ovariálnych buniek zdravej a nádorovej línie v prítomnosti izokvercitrínu neindukovala významné zmeny v expresii regulátorov apoptózy (Bcl-2, Bax) a signálnej mTOR dráhy (PTEN, mTOR). Na záver, výsledky našej in vitro štúdie poukazujú na antioxidačný účinok nízkych koncentrácií izokvercitrínu v granulóznych bunkách a jeho dávkovo-závislý a bunkovo-špecifický pro-oxidačný vplyv, ktorý viedol k indukcii oxidačného stresu v bunkách ľudského karcinómu ovárií. Hoci výsledky nepreukázali štatisticky významný vplyv testovaného izoflavónu na sledované parametre použitím bunkových modelov HGL5 a OVCAR-3, účinky izokvercitrínu spojené s antioxidačnou kapacitou sú identifikované a validované v našej štúdii.
Kľúčové slová:izokvercitrín, karcinómová línia buniek, reaktívne formy kyslíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene