Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Cannabis sativa na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Martin Ľupták
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Kuželová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Cannabis sativa na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Konopa siata (lat. Cannabis sativa) môžeme radiť medzi všestranne využiteľné rastliny, práve vďaka jej široko spektrálnemu využitiu. Konopa je jednoročná a dvojdomá rastlina. Okrem toho, že poskytuje celulózu a vlákno pre priemyselné spracovanie, biomasu na energické účely, taktiež produkuje sekundárne metabolity, ktoré využívame vo farmaceutickom priemysle. Pre väčšinu krajín bolo pestovanie konopy obmedzené respektíve zakázané predovšetkým pre prítomnosť jej psychoaktívnej látky THC (tetrahydrocannabinol). Dnes má ako technická plodina veľmi sľubnú budúcnosť na celosvetovom trhu vďaka jej širokému využitiu a jej aplikácia sa dostáva do hospodárskych odvetví a stáva sa znova stredobodom pozornosti ako hospodársky významný druh, surovina pre bioenergetiku a farmaceutické využitie. Cieľom našej predloženej experimentálnej práce bolo hodnotiť vplyv extraktu Cannabis sativa na procesy proliferácie, apoptózy a sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek prasničiek v podmienkach in vitro vo vybraných koncentráciách (0,1; 1; 10; 100 a 1000 g.ml-1). Vylučovanie progesterónu a 17B-estradiolu bola posudzované metódou ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). Experimentálne skupiny s rôznymi koncentráciami extraktu Cannabis sativa sme porovnávali s kontrolou bez prídavku extraktu. Po aplikácií extraktu sme zaznamenali vplyv v sekrécií progesterónu. Signifikantný rozdiel (P<0,05) medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v uvoľňovaní progesterónu nastal pri koncentrácií 1 g.ml-1 (11,63 4,97 ng.ml-1) a 100 g.ml-1 (11,81 4,79 ng.ml-1) v porovnaní s kontrolnou skupinou (6,54 3,98 ng.ml-1). Ostatné koncentrácie Cannabis sativa nevykazovali zmeny vo vylučovaní progesterónu ovariálnymi bunkami, aj keď stimulačný efekt extraktu na všetkých experimentálnych skupinách bol pozorovaný. Pri pozorovaní 17B-estradiolu sme nezaznamenali rozdiely v žiadnej z experimentálnych skupín v porovnaní s kontrolou, ktorej hodnoty sa pohybovali 28,52 3, 27 ng.ml-1, aj keď nepreukazná stimulácia bola pozorovaná. V ďalšej časti práci sme sa venovali vplyvu extraktu Cannabis sativa na prítomnosť markerov apoptózy a proliferácie granulóznych buniek. Na analýzu markerov proliferácie (cyklín B1, PCNA) a apoptózy (kaspáza-3, p53) sme použili metódu imunocytochémie a vizualizáciu sme uskutočnili svetelnou mikroskopiou. Analýza extraktu Cannabis sativa ukázala preukazný (P<0,05) rozdiel pri koncentrácií 1 g.ml-1 (73,10 12,95 ng.ml-1) a 10 g.ml-1 (66,14 21,50 ng.ml-1) v porovnaní s kontrolnou skupinou (88,87 4,24 ng.ml-1). Preukazná (P<0,05) inhibícia vplyvom extraktu Cannabis sativa bola pozorovaná aj pri PCNA pri koncentrácií 1 g.ml-1 (34,10 12,41 ng.ml-1), kedy kontrola dosiahla 60,17 22,13 ng.ml-1. Marker kaspáza-3 reagoval zvýšenou prítomnosťou pri koncentrácii 0,1 g.ml-1 (60,12 33,41 ng.ml-1) v porovnaní s kontrolou (22,46 29,48 ng.ml-1). Naopak pri p53 vplyv extraktu nespôsobil rozdiely v žiadnej experimentálnej skupine. Z výsledkov môžeme konštatovať, že Cannabis sativa môže potencionálne stimulovať sekrečnú funkciu ovariálnych buniek v závislosti od koncentrácií a zasahovať do procesu proliferácie a apoptózy buniek vaječníkov živočíchov.
Kľúčové slová:proliferácia, Cannabis sativa, apoptóza, progesterón, 17B-estradiol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene