Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
 
Professor - Department of Animal Physiology (FBFS)
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

     
Graduate
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The effect of apricot seeds on microscopic structure of rabbit ovaries
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov
Summary:
Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) je cenný ovocný strom, ktorého lahodné plody majú široké využitie pri výrobe rôznych produktov (napr. ovocné šťavy, džemy, atď.). Marhule sú vhodné na konzumáciu nielen v čerstvom a sušenom stave, ale rovnako ich semená je možné využiť rôznymi spôsobmi. V sušenom stave sú konzumované sladké marhuľové semená, zatiaľ čo horké marhuľové semená svoje využitie uplatnili ako surovina vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Horké marhuľové semená sa vyznačujú vysokou horkosťou a obsahom betakaroténu, horčíka, draslíka, kyseliny salicylovej a kyseli-ny listovej. Navyše obsahujú prírodnú zlúčeninu nazývanú amygdalín (známu aj pod názvom vitamín B17). Táto látka je už po desaťročia nasadzovaná pri alternatívnej liečbe nádorových ochorení. Predmetom štúdie predloženej diplomovej práce boli semená marhule obyčajnej (Prunus armeniaca L.) s cieľom determinovať a doplniť ich potenciálne účinky na mikroskopickú štruktúru vaječníkov modelových zvierat - králik. Vaječníky ako centrálne orgány reprodukčnej sústavy samíc patria medzi najdôležitejšie orgány v živých organizmoch, ktoré na rozličné vplyvy z prostredia reagujú veľmi senzitívne. V in vivo experimente sme sledovali potenciálne zmeny v mikroskopickej štruktúre vaječníkov zdravých samíc králika (n=16) indukované dlhodobou (5 mesiacov) aplikáciou orálnej formy marhuľových semien, ktoré sme do krmiva pridávali v troch vybraných dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Sledovali sme percentuálne zastúpenie jednotlivých vývojových štádií folikulov vaječníkov po aplikácií 60, 300 a 420 mg.kg.-1 ž.hm dávky marhuľových semien. Pri hodnotení percentuálneho zastúpenia bolo zaznamenané preukazné zníženie početnosti rastúcich folikulov (do 2 vrstiev folikulárnych buniek) pri dávke 60 mg.kg-1 ž.hm. marhuľových semien. Ďalší preukazný rozdiel, v podobe nárastu zastúpenia folikulov vaječníkov, sme zaznamenali pri hodnotení početnosti atretických folikulov pri experimentálnej skupine samíc, ktorým boli marhuľové semená podávané v dávke 300 mg.kg.-1 ž.hm. Narastajúce zastúpenie interstícia v rezoch vaječníkov experimentálnej skupiny s najvyššou dávkou (420 mg.kg-1 ž.hm.) marhuľových semien sa prejavilo ako signifikantná diferencia pri hodnotení percentuálneho zastúpenia jednotlivých vývojových štádií. Ďalej sme sa zamerali na kvantitatívne morfometrické vyhodnotenie jednotlivých štruktúr folikulov. Štrukutrálne zmeny, ktoré sa prejavili ako signifikantné sme zaevidovali v prípade sekundárneho folikulu, kedy sa preukazne zvýšil priemer oocytov v experimentálnej skupine zvierat kŕmenými marhuľovými semenami v dávke 300 mg.kg.-1 ž.hm. Preukazným morfometrickým vyhodnotením v porovnaní s kontrolnou skupinou bol signifikantný nárast priemeru terciárnych folikulov u skupín s dávkou marhuľových semien 60 a 300 mg.kg.-1 ž.hm. Všetky pokusné skupiny boli vždy porovnávané s kontrolnou skupinou. Pri väčšine hodnotení percentuálneho zastúpenia vývojových štádií folikulov a morfometrických meraniach priemerov jednotlivých štrukúr folikulov sme nezaznamenali signifikantné diferencie v porovnaní s neošetrenou kontrolnou skupinou. Z uvedených hodnotení nemôžeme jednoznačne deklarovať toxický účinok vyplývajúci z užívania marhuľových semien. Častý nepreukazný vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štrukúru vaječníkov poukazuje na to, že vaječník ako orgán s ochrannou autonómnou bariérou nepodlieha zmenám, ktoré by klasické histologické vyšetrenie mohlo samostatne zdokumentovať. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že 5 mesačný prídavok marhuľových semien v troch vybraných dávkach do krmiva experimentálnych skupín zvierat nemal jednoznačný negatívny účinok na mikroskopickú štruktúru vaječníkov zdravých samíc králika in vivo.
Key words:
vaječníky, marhuľové semená, králik, folikuly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited