Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Potenciálne účinky amygdalínu na ovariálny karcinóm in vitro
Autor: Ing. Olívia Vaněková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potenciálne účinky amygdalínu na ovariálny karcinóm in vitro
Abstrakt:Amygdalín (D-mandelonitril-β-D-glukozid-6-β-D-glukozid) je kyanogénny rastlinný glykozid, ktorý je obsiahnutý v semenách marhúľ, mandlí, broskýň, čerešní, sliviek a iných rastlín. Amygdalín sa hydrolyzuje na benzaldehyd, D-glukózu a kyselinu kyanovodíkovú (HCN), ktorá je charakteristická nielen svojou toxicitou, ale aj protinádorovým účinkom. Práve preto je za posledné roky jedným z najbežnejšie využívaných alternatívnych protinádorových liečiv. Cieľom našej diplomovej práce z teoretického hľadiska bolo spracovanie literárneho prehľadu o somatológii a nádoroch vaječníka, ako aj o amygdalíne a jeho protinádorovom účinku. Cieľom experimentálnej časti bolo preskúmanie potenciálnych účinkov vybraných koncentrácií amygdalínu (1, 10, 100, 1000 a 10 000 μg.ml-1) na viabilitu humánnej línie buniek ovariálneho karcinómu (OVCAR-3), produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy v príslušnej bunkovej línii v in vitro podmienkach. Pri prvom experimente sme pomocou metódy AlamarBlue skúmali účinky amygdalínu na viabilitu ovariálnych nádorových buniek. Pri testovaní sme zistili výrazný a štatisticky preukazný (p≤0,001) pokles viability (82,08±2,24 %) bunkovej línie ovariálneho karcinómu po aplikovaní najvyššej koncentrácie amygdalínu (10 000 μg.ml-1), oproti kontrolnej skupine s priemernou hodnotou 100±2,87 %. Pre ďalší dôkaz potenciálneho účinku amygdalínu na bunkovú líniu OVCAR-3 sme pomocou chemiluminiscenčnej metódy pozorovali produkciu ROS, ktoré sú dôležitým ukazovateľom oxidačného stresu bunky. Zaznamenali sme štatisticky preukazné (p≤0,001) zvýšenie produkcie ROS bunkami ovariálneho karcinómu pri koncentráciách amygdalínu 10 μg.ml-1 (17,72±0,57 RLU.s-1) až po 10 000 μg.ml-1 (39,59±0,24 RLU.s-1) oproti kontrolnej skupine, kde bola nameraná najnižšia produkcia ROS (14,12±0,37 RLU.s-1). Posledným ukazovateľom protinádorového pôsobenia v našich in vitro experimentoch boli markery proliferačných (cyklín B1 a PCNA- proliferačný bunkový jadrový antigén) a apoptotických procesov (kaspáza-3 a p53), ktoré sme detegovali v ovariálnych nádorových bunkách po kultivácii s amygdalínom. Pomocou imunocytochemickej metódy sme zistili štatisticky významný pokles proliferácie, ktorý sme však zaznamenali iba v bunkách s proliferačným markerom cyklín B1. Zmeny sme detegovali pri skupinách s aplikovanou koncentráciou amygdalínu 100 μg.ml-1 s priemernou hodnotou 26±2 % a hodnotou p≤0,01 až po koncentráciu amygdalínu 10 000 μg.ml-1 s priemernou hodnotou 19,4±1,875 % a hodnotou p≤0,001. Zhrnutím našich získaných výsledkov je možné na základe vybraných ukazovateľov (viabilita, produkcia ROS a proliferačný marker cyklín B1) predpokladať potenciálny účinok amygdalínu. Táto prírodná látka najmä v najvyšších koncentráciách dokázala v našich in vitro experimentoch ovplyvniť stav ovariálnych nádorových buniek (OVCAR-3) a práve z tohto dôvodu je dôležité naďalej venovať pozornosť jeho antitumorovému pôsobeniu s cieľom získania ďalších poznatkov a jednoznačných záverov.
Kľúčové slová:amygdalín, ovariálny karcinóm, apoptóza, proliferácia, OVCAR-3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene