Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Calendula officinalis na ovariálne funkcie in vitro
Autor: Ing. Dana Švedová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Calendula officinalis na ovariálne funkcie in vitro
Abstrakt:Calendula officinalis (Nechtík lekársky) pochádza zo Stredomoria a je to celosvetovo rozšírená kultúrna plodina. Patrí medzi liečivé rastliny so širokým využitím v medicíne, vďaka jeho bohatým zastúpením prírodných produktov. Vzájomná vyváženosť a kombinácia týchto látok vyvoláva to, že nechtík má vzácne liečivé účinky pri vnútornom aj vonkajšom použití. Významná je jeho antibakteriálna, antifungálna, protivírusová, protizápalová, protinádorová a taktiež aj spazmolytická aktivita. Cieľom našej diplomovej práce bolo skúmať vplyv vybraných koncentrácií (12,5, 25, 50, 100, 200 μg.ml-1) extraktu nechtíka lekárskeho na humánnu ovariálnu líniu buniek stratum granulosum HGL5 so zameraním sa na sekrečnú aktivitu, viabilitu, prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy. Steroidné hormóny 17β-estradiol a progesterón sme stanovili prostredníctvom analýzy ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). Po pridaní extraktu nechtíka na bunky HGL5 sme spozorovali štatisticky významné diferencie v uvoľnení progesterónu. Štatisticky preukazná (P≤0,01) stimulácia sekrécie progesterónu bunkami HGL5 bola zaznamenaná len v jednej experimentálnej koncentrácii 12,5 μg.ml1 (0,26 ± 0,03 ng.ml-1 ) v porovnaní s kontrolnou skupinou (0,10 ± 0,02 ng.ml-1). V prípade 17β-estradiolu bunky HGL5 po aplikácii extraktu nechtíka lekárskeho nepreukázali (P≥0,05) významné zmeny v jeho sekrécii. Pri skúmaní viability (AlamarBlue) buniek HGL5 po aplikácii vybraných koncentrácií nechtíka sme zaznamenali štatisticky preukazné zníženie na úrovniach P≤0,01 a P≤0,001 pri dávkach 100 μg.ml-1 (67,78 ± 0,50) a 200 μg.ml-1 (66,79 ± 0,48 %) v porovnaní s kontrolnou skupinou (71,48 ± 0,99 %). Zvyšné koncentrácie nepreukazne (P≥0,05) znižovali viabilitu buniek HGL5. Ďalej sme sa v práci zamerali na hodnotenie markerov proliferácie (PCNA) a apoptózy (kaspáza-3) použitím imunocytochémie a svetelnej mikroskopie. Percento buniek, ktoré obsahovalo proliferačný peptid PCNA, bolo relatívne vyrovnané vo všetkých experimentálnych skupinách s prídavkom extraktu nechtíka, len v dvoch koncentráciách bolo zaznamenané signifikantné zvýšenie. Stimulácia markera PCNA bola preukazná pri koncentrácii 25 μg.ml-1 (P≤0,05) s percentuálnym zastúpením 51,13 ± 1,38 % a pri koncentrácii 50 μg.ml1 (P≤0,01) s hodnotou 54,40 ± 0,85 % oproti kontrolnej skupine, ktorá obsahovala 45,11 ± 1,45 %. Pri kaspáze-3 sa vplyvom extraktu nechtíka prítomnosť markera zvyšovala oproti kontrole v závislosti od použitej dávky. Stimulácia markera kaspáza-3 bola preukazná pri koncentrácii 100 μg.ml-1 (P≤0,01) s percentuálnym zastúpením 44,00 ± 1,85% a pri najvyššej koncentrácií 200 μg.ml-1 (P≤0,001) s hodnotou 56,44 ± 1,64 %. Nadobudnuté výsledky našej práce naznačujú dávkovo-závislý modulačný potenciál skúmaného extraktu nechtíka lekárskeho na sekrečnú aktivitu, viabilitu, proliferáciu a apoptózu humánnych ovariálnych buniek stratum granulosum HGL5. Naše výsledky naznačujú potenciálnu dávkovo-závislú schopnosť nechtíka lekárskeho zapájať sa regulačných mechanizmov procesu steroidogenézy, proliferácie a apoptózy cez reguláciu sekrécie progesterónu a vnútrobunkové markery proliferácie PCNA a apoptózy kaspázu-3 v bunkách HGL5 v podmienkach in vitro.
Kľúčové slová:steroidogenéza, Nechtík lekársky, vaječník, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene