Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Identification number: 1510
 

          
     
Final thesis
     
     Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Use of spectroscopic methods to identify sources of biologically valuable natural substances and their selected effects
Written by (author):
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Department:
Opponent 1:
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Opponent 3:doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie spektroskopických metód pri identifikácii prírodných zdrojov bioílogicky cenných látok a ich vybraných účinkov
Summary:
Cieľom práce bolo využiť dostupné spektroskopické metódy pre charakteristiku vzoriek mrkvy ako zdroja biologicky cenných farbív (karoténov), otestovanie schopnosti vybraných vzoriek (Tokajské víno, med) terminovať stabilný radikál DPPH a antioxidačnej aktivity vybraných vzoriek meranej voči ABTS katión radikálu ako aj charakterizovať rôzne vzorky medu z hľadiska obsahu flavonoidných a polyfenolických látok. Zistili sa značné rozdiely v obsahu karoténov medzi jednotlivými druhmi mrkvy, pričom minimálne množstvo karoténov sa stanovilo v žltej odrode. Tokajské vína sú výborným zdrojom antioxidačných látok, všetky sledované vzorky Tokajských vín preukázali účinnosť v eliminácii DPPH radikálu vyššiu ako 50 %. Najúčinnejšie v eliminácii radikálu DPPH boli vzorky Tokajských výberov 6-putňových ako aj Tokajskej výberovej esencie. Med rôzneho druhu je možné považovať za zaujímavý zdroj príjmu antioxidačných látok. Zo získaných výsledkov je však zrejmá variabilita schopnosti vzoriek medu terminovať stabilný voľný radikál DPPH. Ako antioxidačne najlepší sa prejavil pohánkový med, ako antioxidačne najslabšia vzorka bola oboma vybranými metódami (DPPH aj ABTS) vyhodnotená vzorka agátového medu. Silná pozitívna korelačná závislosť sa zistila medzi obsahom polyfenolov a flavonoidov rôznych vzoriek medov. Pozitívne závislosti boli zistené aj medzi antioxidačnou aktivitou meranou oboma metódami a obsahom polyfenolov a flavonoidov v sledovaných vzorkách medov.
Key words:
biologicky cenné látky, karotény, antioxidanty, farbivá, med, Tokaj víno

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited