Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 1512
Univerzitný e-mail: marian.toth [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Štrukturálne zmeny a systematické riziko v poľnohospodárstve v Slovenskej republike po roku 2004
Autor: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Oponent 1:doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Oponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štrukturálne zmeny a systematické riziko v poľnohospodárstve v Slovenskej republike po roku 2004
Abstrakt:Práca hodnotí teoretické aspekty štrukturálnych zmien a systematické riziko v poľnohospodárstve. Špecificky sa venuje štrukturálnym zmenám a ich príčinám v Slovenskej republike z historického hľadiska. Zameriava sa najmä na príčiny a dopady odlišností vo veľkostnej štruktúre fariem. V praktickej časti práca analyzuje a hodnotí štrukturálne zmeny po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004. Na základe individuálnych údajov o poľnohospodárskych subjektoch analyzujeme vývoj rentability a rizikovosti a na základe modifikovanej teórie portfólia hodnotíme výšku systematického rizika v závislosti od právnej formy podnikania ako aj orientácie produkcie v členení na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Na Slovensku dominujú veľké farmy, ktoré oveľa dynamickejšie nahrádzajú prácu kapitálom a využívajú ekonómiu z rozsahu. Postupne klesá živočíšna produkcia a rastie podiel rastlinnej produkcie so zameraním na základné komodity. Celková úroveň produkcie z hektára je nízka a jedným z dôvodov je aj veľkostná štruktúra a následná distribúcia prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP). Len malý podiel beneficientov poberá dominantný podiel priamych platieb z I. piliera SPP. Európska komisia už pre obdobie rokov 2014-2020 navrhla členským štátom možnosť stropovania priamych platieb. Práca analyzuje dopady stropovania priamych platieb z hľadiska charakteru fariem, ktoré by boli na Slovensku stropovaním dotknuté, ako aj z hľadiska prerozdeľovacích efektov stropovania. Z analýzy uskutočnenej na základe Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2016 vyplýva, že v prípade uplatnenia stropovania priamych platieb na Slovensku v rámci SPP 2021-2027 je potrebné zohľadniť osobné náklady. Analyzujeme dopady stropovania pri troch scenároch v dvoch verziách každého scenára. Je vhodné navýšiť strop o hodnotu osobných nákladov fariem. Analýza totiž potvrdila, že len započítanie osobných nákladov spôsobuje rozdelenie fariem na skupinu menej aktívnych fariem a skupinu viac aktívnych fariem. Vyššia zamestnanosť na 100 ha v nezastropovaných farmách a podstatne nižšia zamestnanosť v zastropovaných farmách nebude vytvárať nadmerný tlak na ďalšie znižovanie zamestnanosti. V prípade uplatňovania osobných nákladov ako sumy navyšujúcej strop totiž zníženie zamestnanosti a úspora osobných nákladov znižuje strop priamych platieb.
Kľúčové slová:štrukturálne zmeny, riziko, diverzifikácia, farmy, stropovanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene