Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts
     
Graduate     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The impact of simple carbohydrates on children's behavior
Written by (author):
Ing. Daniela Ivančíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
Summary:
Predkladaná diplomová práca Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí sa venuje problematike príjmu jednoduchých sacharidov u detí v predškolskom veku. Diplomová práca je zameraná na zmeny správania u detí spôsobené príjmom jednoduchých sacharidov, vo vzájomnej súvislosti s determinujúcimi činiteľmi (informovanosť rodičov o vhodnom zložení jedálnička, voľnočasové aktivity, prejavy správania detí). Účelom práce je objasniť vplyv prijatého množstva sacharidov, ako aj iných faktorov na zmeny správania detí. Prvá časť práce sa zameriava na vymedzenie hlavných teoretických informácii a pojmov z riešenej problematiky. Druhá časť približuje výsledky realizovaného empirického výskumu prostredníctvom vyhodnotenia a analýzy údajov, získaných od rodičov detí predškolského veku, v dotazníkovom prieskume. Súčasne definuje požiadavky detí na stravovanie, ako aj ich zvyšujúcu sa každodennú potrebu konzumácie sacharidov v kombinácii s pasívnym spôsobom života. Záver práce je venovaný odporúčaniam, určeným tak rodičom, ako aj laickej verejnosti všeobecne, týkajúcich sa správneho využitia získaných poznatkov o negatívnom vplyve jednoduchých sacharidov a ich vhodného dávkovania, v zmysle zosúladenia a naplnenia nutričných a výživových potrieb.
Key words:
jednoduché sacharidy, pozornosť, deti v predškolskom veku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited