Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Autor:
Pracoviště:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Abstrakt:
Postoje k jedlu a nutričné správanie sú v celosvetovom meradle dobre prebádanou oblasťou. Potravinové správanie ovplyvňuje už od raného detstva mnoho faktorov, ako sú rodina, rodinný príslušníci, vrstovníci, škola či médiá. Cieľom našej diplomovej práce bolo poukázať na fakt, že zlé nutričné návyky a nespokojnosť s vlastným telom predstavujú prvý krok k vzniku porúch príjmu potravy - najmä mentálnej anorexie a mentálnej bulímie alebo k nim pridruženej obezity. Štatisticky sa poruchy príjmu potravy objavujú najmä u dospievajúcich dievčat a žien, preto našu skupinovú vzorku tvorilo 100 žien. U respondentov sme zisťovali patologické postoje k jedlu a s nimi spojenú rizikovosť vzniku porúch príjmu potravy. Pre určenie miery rizikovosti vzniku porúch príjmu potravy sme použili test postojov k jedlu EAT-26. Dotazník EAT-26 tvorilo 26 tvrdení, ktoré zaraďujeme do troch podskupín. V prvej podskupine sme sledovali záujem respondentov o svoju hmotnosť, dodržiavanie redukčných diét, výskyt strachu z nadhmotnosti či výskyt túžby po štíhlosti. Zistili sme, že 33 % respondentov prejavuje zvýšený záujem o svoje telo a len 8 % sa uchyľuje k držaniu redukčných diét. Napriek tomu 43 % respondentov sa obáva nadhmotnosti a až 47 % respondentov túži byť štíhlejších. V druhej podskupine sme sledovali pocity straty kontroly pri príjme jedla, rozsah rizika bulímie a obavy z jedla. Výsledky ukázali, že u 25 % respondentov dochádza ku kompulzívnemu prejedaniu sa a u 9 % vzniká po jedle nútenie na zvracanie. V poslednej tretej podskupine sme hodnotili u respondentov režim príjmu potravy a jeho kontrolu. Zistili sme, že 22 % respondentov prejavuje nadmernú sebakontrolu pri príjme potravy, ale len 5 % sa vyhýba jedlu, keď majú hlad. Vo vyhodnotení celkových bodov testu postojov k jedlu bolo najvyššie dosiahnuté skóre 41 bodov a najnižšie skóre 0 bodov. V celkovom skóre dosiahlo 8 respondentov ≥ 20 bodov, čo sa považuje za kritický výsledok, ktorý poukazuje na výskyt porúch príjmu potravy. Záverom je, že neprimerané nutričné správanie, hladovanie, negatívny body image či prísna orálna sebakontrola môžu viesť k riziku vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy.
Klíčová slova:
postoje k jedlu, body image, poruchy príjmu potravy, mentálna anorexia, mentálna bulímia, obezita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně