Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Eating attitudes of a selected group of women in relation to eating disorders
Written by (author): Ing. Lenka Laurošková
Department: Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Summary:Postoje k jedlu a nutričné správanie sú v celosvetovom meradle dobre prebádanou oblasťou. Potravinové správanie ovplyvňuje už od raného detstva mnoho faktorov, ako sú rodina, rodinný príslušníci, vrstovníci, škola či médiá. Cieľom našej diplomovej práce bolo poukázať na fakt, že zlé nutričné návyky a nespokojnosť s vlastným telom predstavujú prvý krok k vzniku porúch príjmu potravy - najmä mentálnej anorexie a mentálnej bulímie alebo k nim pridruženej obezity. Štatisticky sa poruchy príjmu potravy objavujú najmä u dospievajúcich dievčat a žien, preto našu skupinovú vzorku tvorilo 100 žien. U respondentov sme zisťovali patologické postoje k jedlu a s nimi spojenú rizikovosť vzniku porúch príjmu potravy. Pre určenie miery rizikovosti vzniku porúch príjmu potravy sme použili test postojov k jedlu EAT-26. Dotazník EAT-26 tvorilo 26 tvrdení, ktoré zaraďujeme do troch podskupín. V prvej podskupine sme sledovali záujem respondentov o svoju hmotnosť, dodržiavanie redukčných diét, výskyt strachu z nadhmotnosti či výskyt túžby po štíhlosti. Zistili sme, že 33 % respondentov prejavuje zvýšený záujem o svoje telo a len 8 % sa uchyľuje k držaniu redukčných diét. Napriek tomu 43 % respondentov sa obáva nadhmotnosti a až 47 % respondentov túži byť štíhlejších. V druhej podskupine sme sledovali pocity straty kontroly pri príjme jedla, rozsah rizika bulímie a obavy z jedla. Výsledky ukázali, že u 25 % respondentov dochádza ku kompulzívnemu prejedaniu sa a u 9 % vzniká po jedle nútenie na zvracanie. V poslednej tretej podskupine sme hodnotili u respondentov režim príjmu potravy a jeho kontrolu. Zistili sme, že 22 % respondentov prejavuje nadmernú sebakontrolu pri príjme potravy, ale len 5 % sa vyhýba jedlu, keď majú hlad. Vo vyhodnotení celkových bodov testu postojov k jedlu bolo najvyššie dosiahnuté skóre 41 bodov a najnižšie skóre 0 bodov. V celkovom skóre dosiahlo 8 respondentov ≥ 20 bodov, čo sa považuje za kritický výsledok, ktorý poukazuje na výskyt porúch príjmu potravy. Záverom je, že neprimerané nutričné správanie, hladovanie, negatívny body image či prísna orálna sebakontrola môžu viesť k riziku vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy.
Key words:postoje k jedlu, body image, poruchy príjmu potravy, mentálna anorexia, mentálna bulímia, obezita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited