Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Identification number: 1518
University e-mail: martin.kotus [at] uniag.sk
 

     
Graduate          Final thesis
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Resistance of surfacing materials in assessing the quality of abrasion-resistant layers
Written by (author): doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Department:
Faculty of Engineering
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Opponent 3:
doc. Jiří Fries, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Odolnosť návarových materiálov pri hodnotení kvality oteruvzdorných vrstiev
Summary:
Poľnohospodárska technika je v pracovnom procese vystavená veľmi náročným a agresívnym podmienkam. Špecifické podmienky práce poľnohospodárskych strojov vplývajú na ich životnosť, ktorá býva pomerne krátka. Renovácia dielov sa stala neoddeliteľnou súčasťou všetkých opravárenských technológií pri opravách osobných i nákladných vozidiel a zasahuje takmer do všetkých oblastí priemyslu. Využitie návarov pri renovácii je jednou z foriem predlžovania životnosti funkčných častí poľnohospodárskych strojov. Hľadanie možnosti znižovania vysokých nákladov na výmenu opotrebených alebo poškodených časti strojov viedlo k vývoju širokého sortimentu technológií navárania. Pri naváraní je možné vytvárať vrstvy so zvláštnymi vlastnosťami, ktoré majú v mnohých prípadoch kvalitnejšie vlastnosti ako základný materiál a tým aj dlhšiu životnosť. K dispozícii sú elektródy a drôty, ktoré poskytujú rôzny stupeň odolnosti proti akémukoľvek druhu opotrebeniu. Habilitačná práca je zameraná na posúdenie prídavných návarových materiálov pri hodnotení kvality oteruvzdorných vrstiev. Vlastnosti prídavných materiálov určujú tvrdosť a štruktúra, dané chemickým zložením a stavom. Kvalitu oteruvzdorných vrstiev sme hodnotili v laboratórnych podmienkach pri modelových skúškach. Pri hodnotení odolnosti materiálov proti abrazívnemu opotrebeniu na brúsnom plátne sme stanovili pomernú odolnosť a tvrdosť vytvorených návarov. Návary boli vykonané v jedno-, dvoj- a trojvrstvovom nanesení návarového kovu u prídavných materiálov dostupných na našom trhu. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať vhodnosť použitia daných prídavných materiálov k vytvoreniu oteruvzdorných vrstiev. Pri náraste počtu naneseného kovu sa znižuje veľkosť opotrebenia, a tým stúpa odolnosť a kvalita vytvorenej vrstvy. Vytvorením trojvrstvových návarov sme dosiahli tvrdosť udávanú v materiálovom liste, čo potvrdzuje minimálne premiešanie návarového kovu so základným materiálom, nakoľko je udávaná tvrdosť čistého návarového kovu.
Key words:
prídavný materiál, naváranie, pomerná odolnosť

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited