Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Identification number: 151
University e-mail: viera.sajbidorova [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
Final thesis
     
     Publications     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Adaptation of Cornus stolonifera Michx. ´KELSEYI´ and Spiraea japonica L. ´LITTLE PRINCESS´ to changing environmental conditions
Written by (author):
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
RNDr. Beáta Piršelová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Adaptácie Cornus stolonifera Michx. 'Kelseyi' a Spiraea japonica L. 'Little Princess ' na zmenené podmienky prostredia
Summary:
Nedostatok vody v pôde predstavuje jeden z najvýznamnejších limitujúcich faktorov úspešného pestovania rastlín. Cielený prístup k výberu odolných druhov drevín a bylín do prostredia so zmenenými podmienkami vyžaduje experimentálne overenie ich adaptačných mechanizmov. Na drevinách Cornus stolonifera Michx. 'KELSEYI' a Spiraea japonica L. 'LITTLE PRINCESS' sme sledovali adaptačné mechanizmy, ktoré uplatňujú pri nedostatku vody v pôde. Vybranými laboratórnymi metódami sme zhodnotili vplyv zmien vo vodnom režime na obsah asimilačných pigmentov, na obsah sušiny v nadzemnej časti rastlín a tiež na vybrané parametre fluorescencie chlorofylu a. V podmienkach vodného deficitu sme zistili pokles obsahu chlorofylu b, zvýšenie celkového obsahu chlorofylov a karotenoidov, vyššie hodnoty pomeru chl a/b a nižšie hodnoty pomeru chl a+b/car xc pri Spiraea japonica L. 'LITTLE PRINCESS'. Pri Cornus stolonifera Michx. 'KELSEYI' sme sledovali vyššiu hodnotu pomeru chl a/b. Zníženie hmotnosti sušiny v nadzemnej časti vplyvom redukovaného zavlažovania bolo pozorované pri oboch taxónoch. Relatívny obsah vody v listoch drevín nebol ovplyvnený vodným režimom. V sledovanom období sme na drevinách nepozorovali významné zmeny hodnôt parametrov fluorescencie chlorofylu a (okrem Rfd a NPQ pri Spiraea japonica L. 'LITTLE PRINCESS'). Experimentálne sme potvrdili, že vybrané taxóny drevín sú schopné prispôsobovať sa nedostatku vody na prirodzených stanovištiach. Ich adaptačná schopnosť im umožňuje prežiť a rozširovať sa v podmienkach rôzneho vodného režimu.
Key words:
Cornus stolonifera Michx. ´KELSEYI´, Spiraea japonica L. ´LITTLE PRINCESS´, vodný deficit, adaptačné mechanizmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited